Bài Tập Các Thì Tiếng Anh Có Đáp Án

*
Bảng bắt tắt 12 thì trong giờ đồng hồ Anh

1. Thì hiện tại đơn – Present simple

Công thức cùng với Động từ thường:

Khẳng định: S + V(s/es) + OPhủ định: S + do/does not + V_inf + ONghi vấn: Do/Does + S + V_inf + O?

Công thức với Động từ tobe:

Khẳng định: S + am/is/are + O.Phủ định: S + am/is/are not + O.Nghi vấn: Am/is/are + S + O?

Cách dùng:

Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý.Diễn tả một thói quen, sở trường hay hành động được lặp đi lặp lại ở hiện nay tại.Diễn tả một lịch trình, chương trình, một thời hạn biểu.

Bạn đang xem: Bài tập các thì tiếng anh có đáp án

Dấu hiệu nhận ra thì bây giờ đơn:

Trong câu thường sẽ có những trường đoản cú chỉ tần suất như:

Always, usually, often, sometimes, frequently, seldom, rarely, hardly, never , generally, regularly,….Every day, week, month, year,…Once, twice, three times, four times….. A day, week, month, year,…

Cách vạc âm phụ âm cuối s/es

Lưu ý những phát âm phụ âm cuối này phải nhờ vào phiên âm thế giới mà không phải phụ thuộc vào cách viết.

/s/: lúc từ có tận thuộc là các phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/, /ð//iz/:Khi từ bao gồm tận cùng là các âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường bao gồm tận cùng là các chữ cái ce, x, z, sh, ch, s, ge)/z/: lúc từ bao gồm tận thuộc là nguyên âm và những phụ âm còn lại

Bài tập giờ đồng hồ Anh thì lúc này đơn

Bài 1: phân tách động từ trong ngoặc nghỉ ngơi Thì lúc này Đơn

I (be) ________ at school at the weekend.You (not study) ________ on Saturday.My boss khủng (be not) ________ hard working.He (have) ________ a new haircut today.My brother usually (have) ________ breakfast at 9.00.He (live) ________ in a house?Where (be)____ your sister?My mother (work) ________ in a library.Dog (like) ________ blonde.He (live)________ in Yen Bai City.It (rain) ________ almost every day in Ha Long.They (fly)________ to Alaska every winter.My father (make)________ bread for breakfast every morning.The store (open)________ at 10 a.m. OpensJohn (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he’ll pass.

Đáp án:

amdon’tisn’thashasDoes-liveisworkslikeslivesrainsflymakestries-don’t think.

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng.

He don’t stay/ doesn’t stay at school.They don’t wash/ doesn’t wash the family car.Adam don’t do/ doesn’t do his homework.I don’t go/ doesn’t go lớn bed at 9.30 p.m.Chinh don’t close/ doesn’t close his notes.Our hamster don’t eat/ doesn’t eat leaves.They don’t chat/ doesn’t chat with your friends.He don’t use/ doesn’t use a paper at the office.Son don’t skate/ doesn’t skate in the garden.The girl don’t throw/ doesn’t throw rocks.

Đáp án

doesn’t staydon’t washdoesn’t dodon’t godoesn’t closedoesn’t eatdon’t chatdoesn’t usedoesn’t skatedoesn’t throw

2. Thì hiện tại tại tiếp tục – Present continuous tense

Công thức:

Khẳng định: S + am/is/are + V_ing + …Phủ định: S + am/is/are not + V_ing + …Nghi vấn: Am/Is/Are + S + V_ing + …?

Cách dùng:

Diễn tả hành vi đang xẩy ra và kéo dài ở hiện tại.Diễn tả dự định, chiến lược sắp xảy ra sau này đã định trước.Diễn tả sự phàn nàn về vấn đề gì đó, cần sử dụng với “Always”.Dùng nhằm cảnh báo, đề nghị và mệnh lệnh.

Xem thêm: Chi Pu, Gil Lê Hâm Nóng Phim Đồng Tính Nữ 'Yêu', Gil Lê Là Ai Và Giới Tính Thật Của Gil Lê

Dấu hiệu phân biệt thì lúc này tiếp diễn:

Trong câu thường có những các từ chỉ ít ngày sau sau: Now, at the moment, at present, right now, Look!, Listen!, Be quiet!, Keep silent!.…

Bài tập thì lúc này tiếp diễn

Bài tập 1: đến dạng đúng của cồn từ vào ngoặc

Be careful! The motorbike (go) ………………….. So fast.Listen! Someone (cry) ………………….. In the next door.My sister (sit) ……………….. Next to lớn the handsome boy over there at present?Now they (try) ………………….. Lớn pass the subjectIt’s 11 o’clock, & my parents (cook) ………………….. Dinner in the kitchen.Keep silent! You (talk) ………………….. So loudly.I (not stay) ………………….. At school at the moment.Now she (lie) ………………….. Khổng lồ her father about her bad marks.At present they (travel) ………………….. To Lon Don.He (not work) ……………….. In his bedroom now.

Đáp án

is goingis cryingis sittingare tryingare cookingare talkingam not stayingis lyingare travelingisn’t working

Bài tập 2: Viết lại những câu sau dựa vào những từ cho sẵn.

My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.My/ boy/ clean/ floor/.Moon/ have/ dinner/ her/ friends/ a/ restaurant.We/ ask/ a/girl/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.My/ sister/ draw/ a/ beautiful/ picture

Đáp án

My father is watering some plants in the garden now.My boy is cleaning the floor.Moon is having dinner with her friends in a restaurant.We are asking a girl about the way to lớn the railway station.My sister is drawing a beautiful picture.

3. Thì hiện tại dứt – Present perfect tense

Công thức:

Khẳng định: S + has/have + V3/ed + OPhủ định: S + has/have not + V3/ed + ONghi vấn: Have/has + S + V3/ed + O?

Cách dùng:

Diễn tả 1 hành vi xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn tồn tại ở hiện tại và tương lai.Diễn tả hành vi xảy ra và kết quả trong vượt khứ mà lại không nói rõ thời hạn xảy ra.Diễn tả hành vi vừa bắt đầu xảy ra.Nói về khiếp nghiệm, trải nghiệm.

Dấu hiệu nhận biết thì bây giờ hoàn thành:

Trong câu thông thường sẽ có những tự sau: Since, for, already, just, ever, never, yet, recently, before, This is the first/second time…

Bài tập thì hiện tại hoàn thành

Bài tập 1: bài xích tập thì hiện nay tại ngừng với lốt hiệu nhận ra có áp dụng since cùng for

I ………..(study) Vietnamese for the last trăng tròn years.We…………….(know) each other for 5 years.I…………..(sleep) for 3 minutes now. Have sleptHow long you ………….(learn) Japanese? I………..….( learn) it since 2015.She……………(buy) that xe đạp for 4 months.I………………..(sleep) for a long time. Have sleptWe…..……(live) here since 2018.He already……………..( read) that blog for 2 months.

Đáp án:

have studiedhave knownhave slepthave you learned-learnthas boughthave slepthave livedhas already read

Bài tập 2: Viết lại câu với thì bây giờ hoàn thành

I started cooking for dinner 2 hours ago.This morning I was expecting a message. Now I have it.Dan didn’t have a beard before. Now he has a beard.The temperature was 22 degrees. Now it is only 15.My English wasn’t very good. Now it is better.Kim is looking for her key. She can’t find it.

Đáp án

I have started cooking for dinner for 2 hours.This morning I have already expected a message.This is the first time Dan has had a beard.The temperature has decreased/has been decreased.My English has increased.Kim has looked for her key.
*