Bài tập câu gián tiếp lớp 8 có đáp án

Reported speech là dạng câu con gián tiếp được gửi sang từ bỏ câu trực tiếp, nhằm truyền đạt lại ý của một tín đồ nào đó. Dạng câu trực tiếp gián tiếp thường xuất hiện um tùm trong những bài tập giờ đồng hồ Anh. Sát bên việc nói lại những kiến thức lý thuyết, chúng tôi còn sở hữu đến cho bạn các dạng bài tập câu trực tiếp loại gián tiếp và hẳn nhiên lời giải ví dụ bên phía dưới cùng.

Bạn đang xem: Bài tập câu gián tiếp lớp 8 có đáp án

*

CẤU TRÚC CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Câu trực tiếp: S1 + say (to)/tell + O, “S + V …”

Câu loại gián tiếp: S1 + say (to)/tell + O that S + Vlùi thì…

Câu trực tiếpCâu gián tiếp
Present simple

(Hiện tại đơn)

Past simple

(Hiện tại đơn)

Present continuous

(Hiện tại tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Present perfect

(Hiện tại hoàn thành)

Past perfect

(Quá khứ trả thành)

Past simple

(Quá khứ đơn)

Past perfect

(Quá khứ hoàn thành)

Present perfect continuous

(Hiện tại ngừng tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ ngừng tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ dứt tiếp diễn)

willwould
cancould
must/ have tohad to
maymight

BÀI TẬP CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Bài tập 1: Hãy chuyển những câu sau trường đoản cú câu trực tiếp sang câu gián tiếp

1.”I am reading a novel”, phái nam said.

➔ phái nam said____________________________.

2. “I always drinkmilk everyday”, Lan said.

➔ Lan said_____________________________.

3. This boy told me, “My father works in a office”.

➔ This boy told me_______________________.

4. My friends said, “We’ll go to lớn the theater tomorrow”.

➔ My friend said_________________________.

5. Jun said, “They have drunk three cups of tea today”.

➔ Jun said______________________________.

6. “HHHe will arrive before his brother”, Peter told her.

➔ Peter told her______________________________.

7. My teacher told us, “Don’t forget to vì chưng this homework”.

➔ My teacher told us______________________________.

Bài tập 2: Viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa ko đổi

1.Where is your younger brother?”, Minh asked me.

➔ Minh asked me______________________________.

2. “Say goodbye to my grandparents”, they said.

➔ They asked me______________________________.

3. “ Did Mr Bean send the letter to you?”, Mai asked him.

➔ Mai asked him______________________________.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Kiểu Tóc Cô Dâu Đơn Giản Mà Đẹp, Kiểu Tóc Cô Dâu Đẹp Nhất Cho Mùa Cưới 2020

4. “Where is the best place lớn eat pizza?”, Oanh asked.

➔ Oanh asked______________________________.

5. “What do you want for dinner tonight, Ly?”, he asked.

➔ He asked______________________________.

6. Jun asked me, “Did you go khổng lồ work yesterday?”

➔ Jun asked me______________________________.

7. My sister asked him, “How long have you learnt English?”

➔ My sister asked him__________________________.

8. She wanted to lớn know, “Are you a teacher?”

➔ She wanted to lớn know___________________________.

9. My grandfather asked her, “Does you enjoy your job?”

➔ My grandfather asked her__________________________.

10 .He asked, “When did you buy it?”

➔ He asked me__________________________.

Bài tập 3: nên chọn lựa đáp án đúng nhất mặt dưới.

1.My father said that Kin _________ married the day before.

A. Was getting

B. Had got

C. Get

D. Got

2. Cuong said that he _______ lớn go to nhật bản the next week.

A. Wanted

B. Will want

C. Would want

D. Had wanted

3. The doctor told me ________ in bed for a few days.

A. To stay

B. Stay

C. Staying

D. Stays

4. “When did you go lớn the cinema?”

Hung asked her when _________________________.

A.she go to lớn the cinema

B. She had gone lớn the cinema

C. She went to lớn the cinema

D. She will go lớn the cinema

5. My mother: “I won’t buy a new car”.

Na: My mother said that she ________________.

A.won’t buy a new car

B. Wouldn’t buy a new car

C. Buy a new car

D. Will buy a new car

6. “Don’t use too much cold water”, his mother said.

➔ His mother told him ________________________.

A.to use too much cold water

B. Not to lớn use too much cold water

C. Use too much cold water

D. Using too much cold water

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

Nam said that he was reading a novel.Lan said that she always drink milk everyday.This boy told me that his father works in a office.My friend said that they would go khổng lồ the theater the next day.Jun said that cố had drunk three cups of tea that night.Peter told her that he would arrive before his brother.My teacher told us not to forget to vị that homework.

Bài tập 2:

Minh asked me where my younger brother was.They asked me if said goodbye lớn their grandparents.Mai asked him if Mr Bean had sent the letter lớn him.Oanh asked me where the best place khổng lồ eat pizza was.5. He asked Ly what she wanted for dinner that night.Jun asked me if I had gone to work the day before.My sister asked him how long he had learnt English.She wanted to know if I was a teacher.My grandfather asked her if she enjoyed her job.He asked me when I had bought it.

Bài tập 3:

Chọn B (dấu hiệu: the day before chuyển từ yesterday đề nghị lùi thì ngơi nghỉ câu gián tiếp)Chọn C (dấu hiệu: the next day yêu cầu lùi thì sống câu con gián tiếp)Chọn A (told sb to V)Chọn B (lùi thì sinh sống câu loại gián tiếp)Chọn B (lùi thì sống câu gián tiếp)Chọn B (told sb not to lớn V)

Thực hành về bài xích tập câu trực tiếp gián tiếp sẽ giúp đỡ các em làm quen với dạng bài tập này cùng làm kiểm soát có công dụng cao hơn. Chúc những em học tốt.