*

Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát

pacmanx.com xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Sự điện li có đáp án chi tiết, chọn lọc. Tài liệu có 6 trang gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm cực hay bám sát chương trình sgk Hóa 11. Hi vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm Sự điện li có đáp án này sẽ giúp bạn ôn luyện kiến thức để đạt kết quả cao trong bài thi môn Hóa học 11 sắp tới.

Đang xem: Các dạng bài tập hoá 11 chương sự điện li cần nắm vững

Giới thiệu về tài liệu:

– Số trang: 6 trang

– Số câu hỏi trắc nghiệm: 15 câu

– Lời giải & đáp án: có

Mời quí bạn đọc tải xuống để xem đầy đủ tài liệu Trắc nghiệm Sự điện li có đáp án – Hóa học lớp 11:

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 11

Bài giảng Hóa học 11 Bài 1: Sự điện li

Bài 1: Sự điện li

Bài 1:Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau:

A. NaCl 2H5OH 3COOH 2SO4.

B. C2H5OH 3COOH 2SO4.

C. C2H5OH 3COOH 2SO4

D. CH3COOH 2H5OH 2SO4.

Đáp án: B

Bài 2:Trong dung dịch axit nitric (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào ?

A. H+, NO3-.

B. H+, NO3-, H2O.

C. H+, NO3-, HNO3.

D. H+, NO3-, HNO3, H2O.

Đáp án: B

Bài 3:Trong dung dịch axit axetic (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào ?

A. H+, CH3COO-.

B. H+, CH3COO-, H2O.

C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.

D. CH3COOH, CH3COO-, H+.

Đáp án: C

Bài 4:Cho các chất: phèn K – Al; C2H5OH; glucozơ; saccarozơ; tinh bột; dầu ăn; CH3COOH; HCOOCH3; CH3CHO; C3H6; Ca(OH)2; CH3COONH4; NaHCO3; KAlO2; C2H4(OH)2; Phèn amoni – sắt. Số chất điện li là:

A. 6 B. 7

C. 9 D. 8

Đáp án: B

Các chất điện li: phèn K – Al (là muối của K và Al); CH3COOH; Ca(OH)2; CH3COONH4; NaHCO3; KAlO2, Phèn amoni – sắt ( muối của sắt và amoni)

Bài 5:Chất nào sau đây không dẫn điện được ?

A. KCl rắn, khan. C. CaCl2nóng chảy.

Xem thêm:

B. NaOH nóng chảy. D. HBr hòa tan trong nước

Đáp án: A

Bài 6:Trộn 200 ml dung dịch chứa 12 gam MgSO4với 300 ml dung dịch chứa 34,2 gam Al2(SO4)3thu được dung dịch X. Nồng độ ion SO42-trong X là

A. 0,2M.B. 0,8M.C. 0,6M.D. 0,4M.

Đáp án: B

Phản ứng điện li:

MgSO4→ Mg2++ SO42-

Al2(SO4)3→ 2Al3++ 3SO42-

nSO42-= 0,4 mol

⇒ CM(SO42-)= 0,4 / 0,5 = 0,8 (M)

Bài 7:Trộn 400 ml dung dịch Fe2(SO4)30,2M với 100 ml dung dịch FeCl30,3m thu được dung dịch Y. Nồng độ ion Fe3+trong Y là

A. 0.38M.B. 0,22M.C. 0,19M.D. 0,11M.

Đáp án: A

Bài 8:Một dung dịch chứa các ion : Cu2+(0,02 mol), K+(0,10 mol), NO3-(0,05 mol) và SO42-(x mol). Giá trị của x là

A. 0,050.B. 0.070.C. 0,030.D. 0,045.

Đáp án: D

Theo bảo toàn điện tích: 2nCu2++ nK+= nNO3-+ nSO42-

⇒ 2.0,02 + 0,1 = 0,05 + 2x ⇒ x = 0,045 (mol)

Bài 9:Một dung dịch chứa Mg2+(0,02 mol), K+(0,03 mol) , Cl-(0,04 mol) và ion Z (y mol). Ion Z và giá trị của y là

A. NO3-(0,03).B. CO32-(0,015).C. SO42-(0,01).D. NH4+(0,01)

Đáp án: A

Gọi điện tích của ion Z là x, số mol là y

Theo bảo toàn điện tích: 2nMg2++ nK++ (-1)nCl-+ xy = 0

⇒ xy = -0,03

Vậy Z là anion

Đáp án phù hợp là A: x = -1, y = 0,03 mol. Anion là NO3-

Nếu x = -2, y = 0,015 mol, anion là CO32-loại, vì ion này tạo kết tủa với Mg2+

Bài 10:Dung dịch X gồm : 0,09 mol Cl-, 0,04 mol Na+, a mol Fe3+và b mol SO . Khi cô cạn X thu được 7,715 gam muối khan. Giá trị của a và b lần lượt là

A. 0.05 và 0,05.B. 0,03 và 0,02.

C. 0,07 và 0,08.D. 0,018 và 0,027.

Đáp án: B

Theo bảo toàn điện tích: 3a + 0,04 = 0,09 + 2b (1)

Theo bảo toàn khối lượng: 56a + 0,04. 23 + 0,09. 35,5 + 96b = 7,715 (2)

Giải hệ 1 và 2 ⇒ a = 0,03 và b = 0,02

Bài 11:Phương trình điện li nào sau đây không đúng ?

A. HCl → H++ Cl-

B. CH3COOH ⇌ CH3COO-+ H+

C. H3PO4→ 3H++ PO43-

D. Na3PO4→ 3Na++ PO43-

Đáp án: C

Bài 12:Phương trình điện li nào sau đây viết đúng ?

A. H2SO4⇌ H++ HSO4-

B. H2CO3⇌ 2H++ HCO3-

C. H2SO3→ 2H++ SO32-

D. Na2S ⇌ 2Na++ S2-

Đáp án: B

Bài 13:Các chất dẫn điện là

A. KCL nóng chảy, dung dịch NaOH, dung dịch HNO3.

B. dung dịch glucozơ , dung dịch ancol etylic , glixerol.

C. KCL rắn khan, NaOH rắn khan, kim cương.

D. Khí HCL, khí NO, khí O3.

Đáp án: A

Bài 14:Dãy các chất đều là chất điện li mạnh là

A. KOH, NaCL, H2CO3.

B. Na2S, Mg(OH)2, HCl.

C. HClO, NaNO3, Ca(OH)3.

Xem thêm:

D. HCl, Fe(NO3)3, Ba(OH)2.

Đáp án: D

Bài 15:Trong dung dịch CH3COOH 0,043M, cứ 100 phân tử hòa tan có 2 phân tử phân li thành ion. Nồng độ của ion H+là

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *