Bài tập so sánh hơn nhất lớp 6

So sánh hơn trong tiếng anh được hiểu là Việc đối chiếu giữa 1 công ty cùng với 2 xuất xắc những sự đồ vật, hiện tượng kỳ lạ với nhau nhằm nhấn mạnh hơn sự đồ gia dụng, hiện tượng được nói đến.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh hơn nhất lớp 6

quý khách đang xem: những bài tập so sánh hơn giờ đồng hồ anh lớp 6

Những ngôn từ chính bao gồm trong bài viết:

I. CÔNG THỨC VÀ KHÁI NIỆM SO SÁNH HƠN

1. Khái niệm

So sánh rộng được đọc là cấu trúc đối chiếu thân 2 giỏi các vật/bạn với nhau về 1 hay một vài ba tiêu chuẩn, trong số có 1 trang bị có được tiêu chí được chỉ dẫn cao nhất so với những đồ dùng còn lại

So sánh hơn thường xuyên được thực hiện đến vấn đề đối chiếu 2 tuyệt những vật/bạn cùng nhau (với đông đảo trường hợp đối chiếu 1 vật dụng cùng với tổng thể ta dùng so sánh nhất)

2. Cấu trúc so sánh hơn

So sánh hơn cùng với tính từ bỏ nđính với trạng tự ngắn:

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

S-adj-er: là tính từ có thêm đuôi “er” S-adv-er: là trạng từ đạt thêm đuôi “er” S1: Chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh) S2: Chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để làm so sánh cùng với đối tượng người tiêu dùng 1) Axiliary V: trợ đụng từ (object): tân ngữ N (noun): danh từ Pronoun: đại từ

Ví dụ:

- This book is thicker than that one.

- They work harder than I vì. = They work harder than me.

So sánh hơn cùng với tính tự dài và trạng từ dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

L-adj: tính trường đoản cú dài L-adv: trạng từ bỏ dài

Ví dụ:

- He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

- My friover did the thử nghiệm more carefully than I did = My friend did the demo more carefully than me.

Lưu ý

So sánh hơn được nhấn mạnh vấn đề bằng phương pháp thêm much hoặc far trước vẻ ngoài so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. Crúc ý Khi đối chiếu hơn

Short adj (Tính từ bỏ ngắn)

– Với tính tự có 1 âm tiết: long, short, tall,…=> Nếu từ bỏ đó chấm dứt bởi nguyên lòng + prúc âm thì gấp hai phụ âmVí dụ: Big => bigger; hot => hotter– Với tính từ bỏ bao gồm 2 âm tiết xong xuôi bằng: y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite. (nước ngoài lệ là guilty, eager sử dụng cùng với most bởi là tính từ dài).=> Nếu tự kia ngừng bởi phú âm y –> ta đổi y thành i.Ví dụ: Happy => happier; dry => drier

– Now they are happier than they were before. (Bây giờ bọn họ niềm hạnh phúc hơn trước đây kia.)

Ta thấy “happy” là một trong những tính từ bỏ bao gồm 2 âm huyết cơ mà Khi thực hiện so sánh rộng, ta sử dụng cấu trúc đối chiếu rộng của tính trường đoản cú nđính thêm.

+ Một số tính tự cùng trạng từ bỏ đổi khác đặc biệt quan trọng Khi sử dụng so sánh rộng cùng so sánh hơn nhất

Long adj (Tính tự dài)

Là tính từ bỏ có tương đối nhiều rộng một âm máu (trừ ngôi trường phù hợp 2 âm huyết của short adj) như: precious (quý báu), difficult (cực nhọc khăn), beautiful (xinh đẹp), important (quan lại trọng),…


*

 (Mới + HOT) - Inbox dìm tư liệu chinh phục 800 TOEIC 

Các trường vừa lòng bất quy tắc

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less

Far

Farther (về khoảng cách) Further (nghĩa rộng ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác) Elder (về level hơn là tuổi tác)

Happy

happier

Simple

simpler 

Narrow

narrower

Clever

cleverer

II. BÀI TẬP.. VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)

Exercise 1: Điền vào nơi trống dạng đúng của so sánh rộng. 

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lamãng cầu is…………… (old) than John.

3. Đài Loan Trung Quốc is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Excercise 2: Chọn giải đáp đúng

1. I think New York is more expensive/expensiver than Pari. 

2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea? 

3. Are you a better/good job than your sister? 

4. My mom’s funny/funnier than your mom! 

5. Crocodiles are more dangerous than/as fish.

6. Math is badder/worse than chemistry.

7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.

8. nước Australia is far/further hotter than Ireland.

9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.

Xem thêm: Giáo Trình Logistics Và Vận Tải Quốc Tế Chọn Lọc, Logistics Và Vận Tải Quốc Tế Chương Vận Tải

Đáp án

1- expensive

2- bigger

3- better

4- funnier

5- than

6- worse

7- much safer

8- far

9- expensive

Excercise 3: Viết dạng so sánh hơn của những tính tự với trạng từ sau

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

1. beautiful

 

2. hot

 

3. crazy

 

4. slowly

 

5. few

 

6. little

 

7. bad

 

8. good

 

9. attractive

 

10. big

 

Đáp án

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh rộng nhất

1. beautifully

beautifully

the most beautifully

2. hot

hotter

the hottest

3. crazy

crazier

the craziest

4. slowly

more slowly

the most slowly

5. few

fewer

the fewest

6. little

less

the least

7. bad

worse

the worst

8. good

better

the best

9. attractive

more attractive

the most attractive

10. big

bigger

the biggest

Excercise 4: Chọn giải đáp đúng để điền vào vị trí trống trong số câu sau.

1. He is ....... singer I’ve ever met.

A. worse B. bad C. the worst D. badly

2. Mary is ....... responsible as Peter.

A. more B. the most C. much D. as

3. It is ....... in the thành phố than it is in the country.

A. noisily B. more noisier C. noisier D. noisy

4. He sings ……….. aao ước the singers I have sầu known.

A. the most beautiful B. the more beautiful

C. the most beautifully D. the more beautifully

5. He is ....... student in my class.

A. most hard-working B. more hard-working

C. the most hard-working D. as hard-working

6. The English kiểm tra was ....... than I thought it would be.

A. the easier B. more easy C. easiest D. easier

7. Physics is thought to be ....... than Math.

A. harder B. the more hard C. hardest D. the hardest

8. Jupiter is ....... planet in the solar system.

A. the biggest B. the bigger C. bigger D. biggest

9. She runs …… in my class.

A. the slowest B. the most slow C. the slowly D. the most slowly

10. My house is ....... hers.

A. cheap than B. cheaper C. more cheap than D. cheaper than

11. My office is ....... away than mine.

A. father B . more far C. farther D. farer

12. Lamãng cầu is ....... than David.

A. handsome B. the more handsome

C. more handsome D. the most handsome

13. She did the demo ……….. I did.

A. as bad as B. badder than

C. more badly than D. worse than

14. A boat is ....... than a plane.

A. slower B. slowest C. more slow D. more slower

15. Her new house is ....... than the old one.

A. more comfortable B. comfortably

C. more comfortabler D. comfortable

16. Her sister dances ……….. than me.

A. gooder B. weller C. better D. more good

17. Her bedroom is ....... room in her house.

A. tidier than B. the tidiest

C. the most tidy D. more tidier

18. This road is ....... than that road.

A. narrower B. narrow C. the most narrow D. more narrower

19. She drives ……. Her brother.

A. more careful than B. more carefully

C. more carefully than D. as careful as

20. It was ....... day of the year.

A. the colder B. the coldest C. coldest D. colder

Đáp án

1. C 2. D 3. C 4. C 5. C
6. D 7. A 8.A 9.D 10.D
11.C 12.C 13. D 14.A 15.A
16.C 17.B 18.A 19.C trăng tròn.B

Excercise 5: Điền vào địa điểm trống dạng đối chiếu đúng của trường đoản cú trong ngoặc.

Đáp án

1. the cleverest2. longer3. the best4. cleaner5. more expensive6. more quickly7. more dangerous8. more sweetly9. the most exciting10. the fastest11. the most popular12. the closest 13. beautifully – most beautifully14. hotter15. worse16. better 17. big - bigger18. more difficult - the most difficult19. largest

Chủ điểm ngữ pháp rất có thể chúng ta quan lại tâm

Cấu trúc đối chiếu hơn cũng khá được áp dụng nhiều trong các bài thi giờ anh. Và nếu bạn ko nắm rõ giải pháp dùng so sánh rộng trong giờ đồng hồ anh thì khôn cùng rất có thể sẽ sở hữu hồ hết lầm lẫn không mong muốn tác động mang đến tác dụng có tác dụng bài của bạn. Vậy cho nên hãy ôn luyện tận tường, và vướng lại đông đảo comment, câu hỏi cơ mà nhiều người đang gặp buộc phải nhé.