BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

Tóm tắt định hướng của thì quá khứ trả thànhDấu hiệu nhấn biếtBài tập trắc nghiệm thì thừa khứ trả thànhBài tập cơ bảnĐáp án

Thì tương lai ngừng (hay còn được gọi Future Perfect Tense) là trong những thì đặc biệt quan trọng và thường mở ra trong bài thi. Để giúp chúng ta ôn tập nhanh chóng, pacmanx.com sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung bài viết Bài tập trắc nghiệm thì thừa khứ xong xuôi giúp các bạn học tốt tiếng anh hơn.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ hoàn thành


*
Bài tập trắc nghiệm thì vượt khứ hoàn thành

Tóm tắt lý thuyết của thì quá khứ hoàn thành

Cách dùng

Diễn tả một hành vi đã diễn ra trong vượt khứ và kết thúc trước một hành vi khác trong vượt khứ.

Ex: Hong had gone to school before Hoa came.

Diễn tả một hành động đã diễn ra trong quá khứ và kéo dài đến một thời điểm nhất mực trong thừa khứ.

Ex: They had had that motorbike for 5 years before it broke down.

Một hành động đã ra mắt trước một thời điểm được xác định trong quá khứ.

Ex: Hoa had traveled to vn before 2018


*
Bài tập trắc nghiệm thì vượt khứ hoàn thành

Dấu hiệu nhận biết

Trong câu thông thường sẽ có những từ/cụm từ bỏ sau: after, before, just, since, as soon as, by the time, when, already, for….


Đăng cam kết thành công. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời hạn sớm nhất!

Để gặp mặt tư vấn viên vui mắt click TẠI ĐÂY.


Cấu trúc

S + had + VpIIS + hadn’t + VpIIHad + S + VpII ?

Bài tập trắc nghiệm thì vượt khứ trả thành

Bài tập cơ bản

Bài 1: Chọn giải đáp đúng nhất.Lan _________ the ocean before she moved to VN.

A. Had never seen

B. Never seen

C. Have never seen


*

D. Had never saw

The lecture ________ out when I arrived in the classroom.

A. Goes

B. Have gone

C. Has gone

D. Had gone

I ______ my files before the power nguồn went out in the computer lab.

A. Had save

B. Have saved

C. Had saved

D. Saved

When Lan arrived we _________ the test.

A. Had already started

B. Have already started

C. Starts

D. Already starting

Giang _________ her furniture before she moved lớn Japan.

A. Have sold

B. Had sold

C. Had sell

D. Sells

Lam _________ her homework already by the time Ram came over.

A. Finishes

B. Had finished

C. Had finished

D. Have finished

They ________ a little Spanish before they going lớn Mexico.

A. Study

B. Had studied

C. Had study

D. Have studied

Ram ________ an Australian until she met John.

A. Had never met

B. Have never met

C. Never met

D. Never have met

They ________ such majestic mountains before they went to lớn Banff.

A. Never seen

B. Had never seen

C. Never have seen

D. Never saw

________ visited toàn quốc before your trip last summer?

A. Have you ever

B. You had

C. Had ever you

D. Had you ever

Bài 2The/ Lan/ get/ had/ off/ before/ of/ the/ turn/ light/ office/ out.

A. The light had turned off before Lan got out of the office.

B. The lights were turned off before Lan got out of the office.

C. The light had been turned off before Lan got out of the office.

D. The light turned off before Lan got out of the office.

By/ begin/ time/ I/ my/ Lan/,/ had/ leave/ the/ quickly/ work.

A. By the time I began my work, Lan had left quickly.

B. By the time I began my work, Lan had left quickly.

C. By the time I began my work, Lan left quickly.

D. By the time I began my work, Lan left quickly.

After/ finish/ my/,/ they/ back/ father/ his/ home/ work/ come.

A. After my father finished his work, they came back home.

B. After my father finished his work, they came back home.

C. After my father finishes his work, they come back home.

D. After my father finished his work, they came back home.

Before/ go/ had/ an/ novel/ my/ to/ sister/ read/ interesting/ he/ bed.

A. Before my sister went to lớn bed, he read an interesting novel.

B. Before my sister went to bed, he read an interesting novel.

C. Before my sister went lớn bed, he had read an interesting novel.

D. Before my sister went khổng lồ bed, he had read an interesting novel.

When/ her/ in/,/ he/ had/ joined/ Linh/ best friend/ VN/ the/ Ever/ meet.

A. When Linh met her best friend in VN, he had joined the Ever.

B. When Linh met her best friend in VN, he had joined the Ever.

C. When Linh met her best friend in VN, he joined the Ever.

D. When Linh met her best friend in VN, he joined the Ever.

Kien/ this/ before/ last night/ had/ text/ he/ went/ translate/ out.

A. Kien had translated this text before he went out last night.

B. Kien had translated this text before he went out last night.

C. Kien translated this text before he went out last night.

Xem thêm: Cách Sắp Xếp Folder Trong Máy Tính Windows 7, Cách Sắp Xếp Các Folder Theo Thứ Tự

D. Kien translated this text before he went out last night.

Han/ your/ before/ meet/ had/ email/ he/ use/ you?

A. Have Han used your email before he met you?

B. Has Han used your e-mail before he met you?

C. Had Han used your thư điện tử before he met you?

D. Had Han used your thư điện tử before he met you?

When/ I/ arrive/ had/ hadn’t/ my/ lunch/ parents.

A. When my friends arrived, I hadn’t had lunch.

B. When my friends arrived, I hadn’t had lunch.

C. When my friends arrived, I hadn’t had lunch.

D. When my friends arrived, I hadn’t had lunch.

We/ before/ had/ to/ the meeting/ speak/ her.

A. We had spoken to her before the meeting.

B. We had spoken lớn her before the meeting.

C. We spoke khổng lồ her before the meeting.

D. We had spoken khổng lồ her before the meeting.

I/ that/ hadn’t/ seen/ before/ was/ the man/ sure/ I.

A. I am sure that I hadn’t seen the man before.

B. I was sure that I hadn’t seen the man before.

C. I was sure that I hadn’t seen the man before.

D. I was sure that I had seen the man before.


*
Bài tập trắc nghiệm thì vượt khứ hoàn thành
Bài 3:When Ha arrived at the theater, the film ____________(start).

A. Had start

B. Have started

C. Started

D. Had been started

Hanh ____________ (live) in Laos before she went to Vietnam.

A. Had live

B. Have lived

C. Had lived

D. Living

After Lien ____________ (eat) the cake, Lien began to lớn feel sick.

A. Had eaten

B. Ate

C. Had eat

D. Have eaten

If she ____________ (listen) khổng lồ me, she would have got the job.

A. Had listened

B. Listened

C. Had listen

D. Have listened

Lam didn’t arrive until I ____________ (leave).

A. Had left

B. Have left

C. Left

D. Have left

After they ____________ (finish) lunch, they went out.

A. Was forget

B. Had forgot

C. Have forgot

D. Had forgotten

The tree was dead because it ____________ (be) arid all summer.

A. Being

B. Is

C. Had been

D. Have been

I ____________ (meet) him somewhere before.

A. Met

B. Had met

C. Had meet

D. Have met

They were late for the flight because they ____________ (forget) their passports.

A. Was forgot

B. Had forgotten

C. Was forgotten

D. Forgot

Lan told me she ____________ (study) a lot before the exam.

A. Had study

B. Studied

C. Had studied

D. Have studied

Bài 4: chọn từ thích hợpWe (come) ………….. Back trang chủ after they (finish) ………… their work.

A. Came – have finished

B. Came – had finished

C. Come – had finished

D. Came – had finish

She said that she ( meet) ……………………. Mr. Bean before.

A. Have met

B. Met

C. Had met

D. Had meet

Before he (go) ……………….. Khổng lồ bed, he (read) …………………… a novel.

A. Went – had read

B. Go – had read

C. Went – have read

D. Went – read

Hoang told me he (not/wear) ………………………… such kind of clothes before.

A. Hadn’t worn

B. Worn

C. Is worn

D. Haven’t worn

When I came to lớn the stadium, the match (start) ………………………………….

A. Had start

B. Was started

C. Had started

D. Started

Before she (listen) ………….. To lớn music, she (do)…… ………. Her homework.

A. Listen – had done

B. Listened – had did

C. Listened – had do

D. Listened – had done

Last night, Phan (go) ……….. Lớn the supermarket before he (go) ……… home

A. Have gone – went

B. Went – went

C. Had gone – went

D. Go – went

Bài 5We (cycle) all day so their legs were sore in the evening.

A. Had been cycle

B. Had been cycling

C. Had cycled

D. Had been cycled

I (not / work) all day; so I wasn’t tired & went to the disco at night.

A. Had not been working

B. Had worked

C. Had not worked

D. Had not been worked

They were very tired in the evening because they (help) on the farm all day.

A. Had been helped

B. Had been helping

C. Helped

Hoang (drive) less than an hour when he ran out of petrol.

A. Had been driving

B. Had driving

C. Had drived

D. Drived

Hoang caught the flu because he (sing) in the rain too long.

A. Had been singing

B. Had sang

C. Had sung

D. Had singing

How long (learn / she) Chinese before she went to lớn London?

A. Had she learned

B. Had she been learning

C. Had she learn

D. She learned

I (not / walk) for a long time, when it suddenly began khổng lồ rain.

A. Did not walk

B. Had not been walking

C. Had not walked

D. Walked

(where / she / live) before she moved to lớn VN?

A. Where did she live

B. Where had she lived

C. Where had she live

(she / find) a place khổng lồ stay when she went to lớn VN?

A. Had she found

B. Had she find

C. Did she find

(you / have) breakfast before you came here?

A. Had had you

B. Had you had

C. Did you have

D. Vì you have

(why / you / clean) the bathroom before you bathed the dog?

A. Why had you cleaned

B. Why you had cleaned

C. Why cleaned you had

(you / finish) your housework before you went to lớn the cinema?

A. Have you finished

B. Had you finished

C. Did you finished

We (look for) her ring for two hours và then they found it in the bathroom.

A. Had looked

B. Had looking

C. Had been looking

D. Looked

The doctor took off the plaster that he (put on) six weeks before.

A. Has put on

B. Had put on

C. Had been putting on

My sister ate all of the cake that our mum (make).

A. Had made

B. Had been making

C. Made

When Lan went out to play, she (do / already) her homework.

A. Had already done

B. Have already done

C. Already done

D. Has already done

They (wait) at the station for 80 minutes when the train finally arrived.

A. Had waited

B. Had been waiting

C. Had wait

D. Waited

We (sleep) for 10 hours when he woke us up.

A. Had been sleeping

B. Had slept

C. Slept

Đáp án

Bài 1had never seenhad gonehad savedhad already startedhad soldhad finishedhad studiedhad never methad never seenHad you everBài 2

1.B 2.C 3. A 4. A 5. A

6. D 7. C 8. B 9. B 10. C

Bài 4

1B 2C 3B 4A 5C 6D 7C

Bài 5

1C

2C

4C

5B

6A

8B

7C

9A

10A

11B

12B

13A

14D

15A

16A

17A

18B

Bài viết trên đây là về bài tập trắc nghiệm thì quá khứ trả thành. pacmanx.com hi vọng với những thông tin hữu ích bên trên đây sẽ giúp bạn học tập tiếng anh giỏi hơn cùng đạt công dụng cao! Bạn hãy ghẹ thăm học tập ngữ pháp tiếng Anh để sở hữu thêm kiến thức mỗi ngày.