Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ tiếp diễn

Thì thừa khứ tiếp nối là một thì cực kỳ thông dụng trong ngữ pháp giờ Anh, sử dụng để miêu tả hành đụng đang xẩy ra trong vượt khứ. Tuy nhiên, tương đối nhiều người dễ dàng mắc sai lạc khi phân chia thì này. Hôm nay hãy cùng Vietop ôn tập chắc chắn hơn với khối hệ thống bài tập trắc nghiệm thì quá khứ tiếp nối dưới trên đây nhé.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ tiếp diễn


*

Tóm tắt kỹ năng và kiến thức thì quá khứ tiếp diễn

Định nghĩa và biện pháp dùng thì thừa khứ tiếp diễn

Thì quá khứ tiếp diễn là thì được dùng để biểu đạt hành hễ đang ra mắt tại một thời điểm, thời gian ví dụ trong quá khứ.

Những hành vi đang ra mắt đó rất có thể diễn ra như sau:

Diễn ra tại 1 thời điểm rõ ràng trong vượt khứ.

E.g.: The neighbor was talking lớn my father at 10 o’clock this morning. (Người hàng xóm đã đang nói chuyện với ba tôi lúc 10 giờ phát sáng nay).

Hành động diễn ra đồng thời với hành động khác trong quá khứ.

E.g.: I was learning to play guitar while my brother was watching TV. (Tôi đã học chơi guitar trong lúc em trai tôi xem TV).


KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%


phấn kích nhập tên của chúng ta
Số năng lượng điện thoại của người tiêu dùng không đúng
Địa chỉ thư điện tử bạn nhập sai
Đặt hứa hẹn
hành vi A đang ra mắt thì có hành động B xen vào.

E.g.: When we were playing football, it rained. (Khi chúng tôi đang soccer thì trời mưa).

Hành cồn lặp đi tái diễn nhiều lần trong quá khứ và gây làm khó chịu tới bạn khác.

E.g.: My friend was always talking when he was here. (Bạn tôi luôn luôn luôn nói lúc cậu ấy ngơi nghỉ đây).

Cấu trúc thì vượt khứ tiếp diễn

Câu khẳng địnhCâu bao phủ địnhCâu nghi vấn
S + was/ were + V-ing …E.g.: At 11 o’clock last night, we were talking to each other. (Lúc 11 giờ buổi tối qua, chúng tôi đang thủ thỉ với nhau).S + was/ were + not + V-ing …E.g.: When it rained last night, we were not watching a movie. (Khi trời mưa về tối qua thì shop chúng tôi đang không xem phim).– Câu bao gồm từ để hỏi:(Từ để hỏi) + was/ were + S + V-ing …?E.g.: What were you having at this time yesterday? (Con đang ăn gì vào giờ này ngày hôm qua?).– Câu không tồn tại từ nhằm hỏi:Q: Was/ Were + S + V-ing…?A: Yes, S + be. / No, S + be not.E.g.: Was he working with you when I came?” (Anh ta có thao tác với cậu khi tôi tới không?)=> Yes, he was. (Đúng, anh ta có).

Dấu hiệu nhận thấy thì vượt khứ tiếp diễn

Các trạng từ chỉ thời gian trong vượt khứ kèm theo thời hạn xác địnhat + tiếng + thời gian trong quá khứ (at 10 p.m last night…)at this time + thời hạn trong quá khứ (at this time 3 weeks ago…)in + năm trong quá khứ (in 2000, in 2005…)in the past (trong vượt khứ)
Trong câu lộ diện “when” khi mô tả một hành động đang xẩy ra thì có hành động khác xen vào.E.g.: When the kids were playing in the room, their moms were cooking in the kitchen. (Khi bè bạn trẻ đang chơi trong phòng thì những bà mẹ của bọn chúng đang nấu ăn uống trong bếp).
Diễn tả hành động đang xẩy ra tại thời điểm xác minh trong quá khứ.While (trong khi), When (khi), at the time (vào lúc),…E.g.: My father was reading a paper at that time. (Bố tôi vẫn đọc một tờ báo vào khoảng đó).

Bài tập thì vượt khứ tiếp diễn


*

Bài tập

Bài 1: Chọn đáp án đúng.

1. We …… on the lake when it started lớn rain so we went home.

A. Finished

B. Finishing

C. Were finishing

D. Are finishing

2. My dad found some money while he …… his suitcase.

A. Packing

B. Package

C. Are packing

D. Was packing

3. My brother ……… in Ireland when he met his girlfriend.

A. Study

B. Was studying

C. Were study

D. Was study

4. My grandma tried pizza for the first time while she ………. In Italy.

A. Staying

B. Is staying

C. Is stayed

D. Was staying

5. My mom ………. In the sea when she saw a dolphin.

A. Was swimming

B. Was swimming

C. Were swimming

D. Were swimming

6. ……. It ……. When you woke up this morning?

A. Is….raining

B. Was ….. Raining

C. Is….rain

D.were…… raining

7. What …….. When the teacher came?

A. Were you doing

B. Was you doing

C. Are you doing

D. Are you doing

8. What did you watch on TV while you …….. Dinner yesterday?

A. Were having

B. Was having

C. Were having

D. Was having

9. The man ………. His letter in the post office at that time.

A. Is sending

B. Was sending

C. Sending

D. Was sending

10. It ………and cloudy when we left Ireland.

A. Was rain

B. Was raining

C. Is raining

D. Raining

Bài 2: chọn dạng đúng của cồn từ.

Xem thêm: Thủ Tục Bán Xe Ô Tô Của Công Ty, Thủ Tục Sang Tên Xe Ô Tô Cũ

1. I ……………………………. The accident when I was waiting for the taxi.

sawwas seeing

2. What ……………….. You ….. When I phoned?

were you doingdid you do

3. They ………………………………. Their friends last summer holiday.

didn’t visitweren’t visiting

4. It ………………………………. Heavily last July.

rainedwas raining

5. While people were talking to lớn each other, he ………………………………….. His book.

readwas reading

6. Chris …………………………. Pizza every weekend last month.

was eatingate

7. While we …………………………… in the park, Mary fell over.

were runningrun

8. ………………………………. Your keys yesterday?

Did you findWere you finding

9. Who……………………………. With at the các buổi tiệc nhỏ last night?

was she dancingdid she dance

10. They …………………………. Football on TV all day.

were watchingwatched

Bài 3: Chọn đáp án đúng.

1. The Smiths ___________ their house at this time last weekend

aren’t paintingweren’t painting

2. ___________ the students writing an essay in class this morning?

DidWere

3. Tom ___________ the living room when Jane arrived

cleanedwas cleaning

4. Frank _________ his car when his mobile rang

was fixingfixed

5. Mark ________ a coat when it started to lớn rain.

didn’t wearwasn’t wearing

6. He ______ driving khổng lồ work this morning when Anna called.

iswas

7. While my parents _________, I was studying at home

were workingwas working

8. I ______ trang chủ when I _____ & fell

walked – was trippingwas walking – tripped/

9. At 8 o’clock last night, we __________ dinner at a Chinese restaurant

were havinghad

Bài 4: Chọn đáp án đúng.

1. They__________ the bus yesterday.

A. Don’t catch

B. Weren’t catch

C. Didn’t catch

D. Not catch

2. My sister__________home late last night.

A. Comes

B. Come

C. Came

D. Was come

3. My father ______ tired when I__________ home.

A. Was – got

B. Is – get

C. Was – getted

D. Were – got

4. What__________you__________two days ago?

A. Vày – do

B. Did – did

C. Vì chưng – did

D. Did – do

5. Where__________your family__________on the summer holiday last year?

A. Vị – go

B. Does –go

C. Did – go

D. Did – went

6. At this time last year, they _________this house

A. Built

B. Is building

C. Was building

D. Were building

7. What ……….you ……….(do )at 8 pm yesterday?

A. Were you doing

B. Was you doing

8. They (not go) _________ khổng lồ school when I met them yesterday.

A. Didn’t go

B. Wasn’t going

C. Didn’t went

D. Weren’t going

Bài 5: Chọn câu trả lời đúng.

1. At this time last year, they …………(build) this house.

builtwas builtwas buildingwere building

2. Friday will be a bad day for me – I have an extra session & maybe a press conference. I wish your mother ……………. On Saturday or Sunday. But I know it’s not your fault.

didn’t comewere comingcamehad come

3. I (drive) ………………… my car very fast when you called me.

drovewas drivingwas drivewere driving

4. I ……………… (chat) with my friends while my teacher …………… (teach) the lesson yesterday.

was chatting – teachingwas teaching – was teachingwas teaching – taughtchatted – taught

5. My father ………………….. (watch) TV when I got home.

was watchingwatchedwere watchedwas watched

6. At this time yesterday, I …………………. (prepare) for my son’s birthday party.

preparedwas preparedwas preparingwere preparing

7. Where …………… (go) when I saw you last weekend?

was you goingwere you goingdid you goyou went

8. They …………………. (not go) khổng lồ school when I met them yesterday.

weren’t goingnot goingdidn’t goweren’t go

9. My mother …………….. (not go) the housework when my father came home.

didn’t godidn’t doingwasn’t doingweren’t doing

10. My sister ………………….. (read) books while my brother …………… (play) football yesterday afternoon.

was reading – playingwas reading – was playingwas reading – playedread – was playing

Đáp án

Bài 1:

1. C

2. D

3. B

4. D

5. A

6. B

7. A

8. A

9. B

10. B

Bài 2:

AAAAABAABA

Bài 3:

ABAABBABA

Bài 4:

CCADCDAD

Bài 5:

DBBBACBACB

Với đông đảo bài tập trắc nghiệm thì thừa khứ tiếp nối trên đây, mong muốn bạn đọc có thể nắm chắc chắn thêm kiến thức về thì hiện tại tiếp diễn. Vietop chúc bạn học tốt.