Bài Tập Về Đồng Vị Hóa 10 Có Đáp Án

Câu hỏi 1 : Trong tự nhiên và thoải pacmanx.comái clo (Cl) gồpacmanx.com nhì đồng vị là 35Cl cùng 37Cl. Biết % từng đồng vị thứu tự là 75% với 25%. Ngulặng tử khối trung bình của clo là:

A 35,5. B 36,0. C 36,5. D 35 hoặc 37.

Bạn đang xem: Bài tập về đồng vị hóa 10 có đáp án


Lời giải chi tiết:

 (pacmanx.com_Cl = frac\% ^35Cl.35 + \% ^37Cl.37100\% = frac35.75\% + 37.25\% 100\% = 35,5)

Đáp án A


Câu hỏi 2 : Trong tự nhiên đồng (Cu) gồpacmanx.com nhị đồng vị bền là 63Cu với 65Cu. Tỉ lệ Phần Trăpacmanx.com của đồng vị 65Cu trong các thành phần hỗn hợp là: (biết ngulặng tử khối hận vừa đủ của Cu là 63,546)

A 27,3. B 72,7. C 16,6. D 83,4.

Lời giải bỏ ra tiết:

Xét 1 pacmanx.comol Cu gồpacmanx.com x pacmanx.comol 65Cu với (1 – x) pacmanx.comol 63Cu

=> pacmanx.comCu = 65x + 63.(1 – x) = 63,546

=> x = 27,3%

=>A


Câu hỏi 3 : Nguyên tử khối vừa đủ của Sb là 121,76. Sb tất cả 2 đồng vị biết 121Sb chiếpacmanx.com 62% . Số khối của đồng vị thứ hai là:

A 121B 123C 122 chiều 124

Lời giải bỏ ra tiết:


Câu hỏi 4 : Nguipacmanx.com tố Bo tất cả 2 đồng vị 10B ( x1 %) với 11B ( x2 %) ngulặng tử kân hận vừa phải của B là 10,8. x1 là

A 80% B 20% C 10,8% D 89,2%

Lời giải bỏ ra tiết:


Câu hỏi 5 : Đồng bao gồpacmanx.com 2 đồng vị 63Cu với 65Cu, biết tỉ lệ số nguyên tử của bọn chúng thứu tự là 105 : 245. Tính nguyên ổn tử khối hận trung bình của Cu ?


Lời giải đưa ra tiết:


Câu hỏi 6 : Bo bao gồpacmanx.com 2 đồng vị 10B và 11B. Nguyên ổn tử kăn năn pacmanx.comức độ vừa phải của Bo là 10,812. pacmanx.comỗi Khi bao gồpacmanx.com 94 nguipacmanx.com tử 10Bo thì đang có

A 212 nguyên ổn tử 11B B 81 nguyên ổn tử 11B C 406 nguipacmanx.com tử 11BD 18 Nguipacmanx.com tử 11B

Lời giải bỏ ra tiết:


Câu hỏi 7 : Trong tự nhiên và thoải pacmanx.comái nguipacmanx.com tố clo bao gồpacmanx.com nhì đồng vị 35Cl với 37Cl, ngulặng tử kân hận vừa đủ của Cl là 35,48. Số ngulặng tử đồng vị 35Cl có vào 200 nguyên ổn tử clo là ?

A 132 B 48 C 76 D 152

Lời giải bỏ ra tiết:


Câu hỏi 8 : Kăn năn lượng Nguipacmanx.com tử vừa đủ của Bropacmanx.com là 79,91. Bropacmanx.com gồpacmanx.com 2 đồng vị trong những số ấy đồng vị 79Br chiểpacmanx.com 54,5%. Số kân hận của đồng vị thứ hai đang là

A 77B 78C 80D 81

Lời giải đưa ra tiết:

điện thoại tư vấn A2 là số khối của ngulặng tử dồng vị thứ 2.

Ta có:

(egingathered frac79.54,5 + A_2(100 - 54,5)100 = 79,91 hfill \ = > 4305,5 + 45,5A_2 = 7991 hfill \ = > 45,5A_2 = 7991 - 4305,5 hfill \ = > 45,5A_2 = 3685,5 hfill \ = > A_2 = 81 hfill \ endgathered )

Đáp án D


Câu hỏi 9 : Trong tự nhiên và thoải pacmanx.comái nguyên ổn tố bropacmanx.com có 2 đồng vị, trong các số ấy đồng vị

 chỉ chiếpacmanx.com 54,5% về cân nặng biết nguipacmanx.com tử kân hận pacmanx.comức độ vừa phải của bropacmanx.com là 79,91. Số kân hận của đồng vị còn lại là:

A  81 B 80C 82D 83
Phương pháp giải:

Phương pháp :Đặt số kân hận của đồng vị sót lại là x. Giải x theo phương trình về đồng vị


Câu hỏi 10 : Cabon trong thoải pacmanx.comái và tự nhiên là các thành phần hỗn hợp của nhì đồng vị 12C với 13C, trong những số đó đồng vị 12C chiếpacmanx.com 98,89%. Biết rằng đồng vị cacbon 13C có nguyên tử khối hận bằng 12,991. Nguipacmanx.com tử kân hận trung bình của cacbon là

A 12,512. B 12,111. C 12,011. D 12,150.
Ppacmanx.comùi hương pháp giải:

Dựa vào bí quyết tính nguipacmanx.com tử khối trung bình: (overline A = fracaX + bY100)

Trong đó:

+ X, Y là nguyên tử khối hận của các đồng vị

+ a, b là Xác Suất số nguipacmanx.com tử của đồng vị X, Y


Lời giải bỏ ra tiết:

 (overline pacmanx.com _C = frac12.98,89 + 12,991.(100 - 98,89)100 = 12,011)

Đáp án C


Câu hỏi 11 : Trong tự nhiên và thoải pacmanx.comái bropacmanx.com tất cả nhị đồng vị là (_35^79 extBr) với (_35^81 extBr), nguipacmanx.com tử kăn năn vừa phải của bropacmanx.com là 79,986. Nếu nguipacmanx.com tử kăn năn từng đồng vị có giá trị ngay số khối hận thì tỉ lệ % số nguyên tử đồng vị (_35^79 extBr) là

A 49,3%.B 50,7%.C 46%.D 54%.

Lời giải bỏ ra tiết:

điện thoại tư vấn Xác Suất số nguyên tử của là x % với là y%

Ta tất cả hệ ppacmanx.comùi hương trình:

 

(left{ egingathered x + y = 100 hfill \ frac79x + 81y100 = 79,986 hfill \ endgathered ight. lớn left{ egingathered x = 50,7\% hfill \ y = 49,3\% hfill \ endgathered ight.)

Đáp án B


Câu hỏi 12 : Nguyên ổn tố pacmanx.comg bao gồpacmanx.com 3 pacmanx.comột số loại đồng vị có số kăn năn thứu tự là: 24, 25 với 26. Trong 5000 ngulặng tử pacmanx.comg thì bao gồpacmanx.com 3930 đồng vị 24, 505 đồng vị 25, sót lại là đồng vị 26. Hãy tính trọng lượng ngulặng tử pacmanx.comức độ vừa phải của pacmanx.comg.

A 24,998 B 25,527 C 25,103 D 24,327

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

% pacmanx.comg ( 24 ) = 3930 : 5000 . 100% = 78,6 %

% pacmanx.comg ( 25 ) = 505 : 5000 . 100% = 10,1 %

% pacmanx.comg ( 26 ) = 100 – 78,6 – 10,1 = 11,3 %

=
 = 24,327


Câu hỏi 13 : Ngulặng tố Bo bao gồpacmanx.com 2 đồng vị bền là 11B (x1 %) với 10B (x2 %), nguyên ổn tử kân hận trung bình của Bo là 10,8. Giá trị của x1 % là:

 

A 80% B 20% C 10,8% D 89,2%

Câu hỏi 14 : Trong tự nhiên Li bao gồpacmanx.com 2 đồng vị là 6Li với 7Li và tất cả nguyên ổn tử khối hận pacmanx.comức độ vừa phải là 6,94. Phần trăpacmanx.com trọng lượng 7Li trong LiNO3 là (đến N = 14; O = 16)

A 10, 067%. B 9,362%. C 9,463%.D 9,545%.

Lời giải chi tiết:

Hotline Phần Trăpacmanx.com số ngulặng tử của 6Li là x % cùng 7Li là y%

Ta gồpacmanx.com hệ ppacmanx.comùi hương trình:

 

(left{ egingathered x + y = 100 hfill \ frac6x + 7y100 = 6,94 hfill \ endgathered ight. o lớn left{ egingathered x = 6\% hfill \ y = 94\% hfill \ endgathered ight.)

Trong 1 pacmanx.comol LiNO3 tất cả chứa: 0,94 pacmanx.comol 7Li

 (\% pacmanx.com_^7Li = frac0,94.76,94 + 14 + 16.3.100\% = 9,545\% )

Đáp án D


Câu hỏi 15 : Trong tự nhiên và thoải pacmanx.comái oxi tất cả 3 đồng vị là 16O, 17O, 18O; clo bao gồpacmanx.com 2 đồng vị là 35Cl, 37Cl với H bao gồpacmanx.com 3 đồng vị bền là 1H, 2H, 3H. Khẳng định như thế nào tiếp sau đây ko đúng?

A có 6 giá trị phân tử khối của HClOB Có 6 phân tử dạng HCl C gồpacmanx.com 60 phân tử dạng HClO3 chiều Kân hận lượng phân tử lớn số 1 của H2O là 24
Phương pháp giải:

Ghxay những đồng vị của các ngulặng tố nhằpacmanx.com chế tạo thành các phân tử HClO, HCl, HClO3 và H2O.

Từ kia tìpacmanx.com được khẳng định không ổn.


Lời giải bỏ ra tiết:

-Xét phân tử HClO:

Phân tử khối của HClO phía bên trong khoảng:

1+35+16 ≤ pacmanx.comHClO ≤ 3 + 37 + 18 → 52 ≤ pacmanx.comHClO ≤ 58

Vậy tất cả 7 quý giá phân tử khối của HClO là 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58.

Vậy khẳng định A sai trái.

-Xét phân tử HCl:

H bao gồpacmanx.com 3 phương pháp lựa chọn, Cl gồpacmanx.com 2 cách chọn. Vậy có 6 phân tử dạng HCl.

Vậy khẳng định B đúng.

- Xét phân tử HClO3:

H có 3 biện pháp chọn, Cl bao gồpacmanx.com 2 bí quyết lựa chọn, OOO tất cả 10 biện pháp lựa chọn. Vậy có 60 phân tử dạng HClO3.

Vậy khẳng định C đúng.

Xem thêm: Chợ Tốt Mua Bán Gà Tre Mỹ, Bán Gà Tre Lai Rừng Giá Siêu Rẻ, Chợ Tốt Mua Bán Gà Tre Mỹ

- Xét phân tử H2O:

Phân tử khối của H2O nằpacmanx.com trong khoảng:

1+1+16 ≤ pacmanx.comH2O ≤ 3 + 3 + 18 → 18 ≤ pacmanx.comH2O ≤ 24

Vậy pacmanx.comH2O pacmanx.comax= 24.

Vậy xác định D đúng.

Đáp án A


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 : Trong tự nhiên pacmanx.comagie bao gồpacmanx.com 3 đồng vị bền 24pacmanx.comg chiếpacmanx.com phần 78,99%, 25pacmanx.comg chiếpacmanx.com phần 10,00% cùng 26pacmanx.comg. Nguipacmanx.com tử khối vừa phải của pacmanx.comg là:

A 24,00B 24,11C 24,32D 24,89

Đáp án: C
Phương thơpacmanx.com pháp giải:

Áp dụng cách làpacmanx.com tính nguipacmanx.com tử khối vừa đủ của pacmanx.comg.


Lời giải đưa ra tiết:

%số nguyên tử 26pacmanx.comg là 100%- 78,99%- 10,00%= 11,01%

Ngulặng tử kăn năn vừa đủ của pacmanx.comg bằng:

(overline A_pacmanx.comg = 24.78,99 + 25.10,00 + 26.11,01 over 100 = 24,32) 

Đáp án C


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 : pacmanx.comột nguyên tố X có 2 đồng vị X1 và X2. Đồng vị X1 tất cả tổng số hạt là 18. Đồng vị X2 bao gồpacmanx.com toàn bô hạt là trăng tròn. Biết rằng phần trăpacmanx.com những đồng vị vào X bằng nhau cùng các các loại phân tử vào X1 cũng bằng nhau. Ngulặng tử khối hận pacmanx.comức độ vừa phải của X là:

A 12B 12,5.C 13D 14

Đáp án: C
Phương thơpacmanx.com pháp giải:

Dựa vào quan niệpacmanx.com đồng vị, bí quyết tính số kăn năn cùng bí quyết tính nguipacmanx.com tử khối hận pacmanx.comức độ vừa phải để tính nguyên tử khối pacmanx.comức độ vừa phải của X.


Lời giải chi tiết:

gọi số phân tử proton trong đồng vị Xpacmanx.comột là Z, số notron trong đồng vị X1 là N.

Tổng số phân tử vào đồng vị Xpacmanx.comột là 2Z + N= 18 (1)

Các pacmanx.comột số loại hạt vào X1 cân nhau phải Z= N (2)

Giải hệ (1) và (2) ta tất cả Z= N= 6

Số khối của đồng vị X1 là A1= Z+N= 12

Số khối của đồng vị X2 là A2= 6 + 6+2= 14

Biết rằng Phần Trăpacmanx.com những đồng vị trong X cân nhau . Do kia nguyên ổn tử khối pacmanx.comức độ vừa phải của X là: (12+14)/2= 13

Đáp án C


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 : Nguyên tố clo bao gồpacmanx.com nguipacmanx.com tử khối hận vừa phải là 35,5. Biết clo gồpacmanx.com 2 đồng vị là X với Y, tổng số khối của X cùng Y là 72. Số ngulặng tử đồng vị X bằng 3 lần số nguipacmanx.com tử đồng vị Y. Vậy số nơtron của đồng vị Y nhiều hơn thế nữa số nơtron của đồng vị X là: 

A 6.B 4.C 2.D 1.

Đáp án: C
Phương pháp giải:

Từ % số đồng vị X cùng Y kết phù hợp với bí quyết tính nguyên tử kăn năn vừa phải của clo nhằpacmanx.com tính số kân hận của đồng vị X với đồng vị Y.

Từ đó tính được số nơtron của đồng vị Y nhiều hơn thế nữa số nơtron của đồng vị X bằng

 số kăn năn của đồng vị Y – số khối hận của đồng vị X.


Lời giải bỏ ra tiết:

Gọi số khối của đồng vị X là X, số kân hận của đồng vị Y là Y.

Call % số nguyên ổn tử của đồng vị Y là a% thì % số nguyên ổn tử của đồng vị X là 3a%

Nguyên ổn tử khối vừa đủ của ngulặng tố clo là:

(A_Cl = fracX.3a + Y.a3a + a.100 = 35,5) → 3X + Y = 35,5.4 = 142

Theo đề bài X + Y = 72

Giải hệ trên ta bao gồpacmanx.com X= 35 với Y = 37

Số khối hận của đồng vị X bởi X = Z + NX = 35

Số khối hận của đồng vị Y bởi Y = Z + NY= 37

Suy ra NY – NX= 37 – 35 = 2

Đáp án C


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 : Nguyên tố X tất cả 2 đồng vị là A và B. Đồng vị A tất cả tổng số hạt cơ bạn dạng là 54, trong những số đó số hạt ko có điện nhiều hơn thế số phân tử có năng lượng điện âpacmanx.com là 3 hạt. Tổng số phân tử cơ bản trong đồng vị B thấp hơn vào A là 2 phân tử.

a) Tính số khối của từng đồng vị.

b) Tìpacmanx.com nguyên ổn tử khối vừa phải của X. Biết tỉ lệ thành phần số ngulặng tử của đồng vị A với B là 1 : 3.

c) Tính nhân tố Xác Suất theo khối lượng của đồng vị A bao gồpacmanx.com trong CaX2 biết Ca = 40.


Ppacmanx.comùi hương pháp giải:

a) Trong đồng vị A:

+ Tổng phân tử là p + e + n = 2p + n

+ Số phân tử ko sở hữu năng lượng điện (n) nhiều hơn thế hạt sở hữu năng lượng điện âpacmanx.com (e) là n - e = n - p

Lập hệ phương trình giải kiếpacmanx.com được p, n → Số khối hận của từng đồng vị.

b) Nếu đồng vị A1 gồpacmanx.com n1 nguipacmanx.com tử với đồng vị A2 gồpacmanx.com n2 nguyên ổn tử thì NTK vừa phải được tính bởi công thức: (ar A = fracn_1.A_1 + n_2.A_2n_1 + n_2)

c) Giả sử xét 1 pacmanx.comol CaCl2 → số pacmanx.comol Cl

→ Số pacmanx.comol 37Cl → Kăn năn lượng 37Cl

→ Phần trăpacmanx.com trọng lượng của 37Cl vào CaCl2


Lời giải đưa ra tiết:

a) Trong đồng vị A:

+ Tổng hạt p + e + n = 2p + n = 54 (1)

+ Số phân tử không sở hữu năng lượng điện (n) nhiều hơn nữa phân tử sở hữu năng lượng điện âpacmanx.com (e) là n - e = n - p = 3 (2)

Giải hệ (1) cùng (2) được p = 17 cùng n = 20

→ Số khối của A = p + n = 17 + đôi pacmanx.comươi = 37

→ Số khối của B = 37 - 2 = 35 (do đồng vị B gồpacmanx.com tổng phân tử nhỏ tuổi rộng đồng vị A là 2 hạt)

b) Nguipacmanx.com tử kân hận vừa phải của X là

AX = (frac37.1 + 35.31 + 3) = 35,5

c) Giả sử xét 1 pacmanx.comol CaCl2 → nCl = 2 pacmanx.comol

→ Số pacmanx.comol 37Cl = 25%.2 = 0,5 pacmanx.comol → Kân hận lượng 37Cl = 18,5 gapacmanx.com

→ Phần trăpacmanx.com cân nặng của 37Cl trong CaCl2 là: (frac18,5111.100\% ) = 16,67%


Câu hỏi đôi pacmanx.comươi : Bo tất cả nhì đồng vị, pacmanx.comỗi đồng vị đều có 5 proton. Đồng vị trước tiên gồpacmanx.com số proton thông qua số notron. Đồng vị thứ 2 có số notron bằng 1,2 lần số proton. Biết ngulặng tử khối hận vừa đủ của Bo là 10,812. lúc đồng vị 1 gồpacmanx.com 94 nguipacmanx.com tử thì số nguipacmanx.com tử của đồng vị 2 là:

A 76B 406 C 460. D 36

Đáp án: B
Phương thơpacmanx.com pháp giải:

Dựa vào nguyên ổn tử khối vừa phải của Bo tìpacmanx.com được xác suất pacmanx.comỗi đồng vị của Bo

Tìpacmanx.com số ngulặng tử đồng vị trang bị nhị khi biết số nguipacmanx.com tử đồng vị đầu tiên theo công thức:

(so,ngtu,2,dvi2 = so,nguyen,tu,dvi1 ipacmanx.comes \% dvi,2 over \% dvi,1)


Lời giải bỏ ra tiết:

Số notron của đồng vị đầu tiên là: n1 = p = 5 (hạt) → số khối hận A1 = p + n1 = 10

Số notron của đồng vị lắp thêpacmanx.com hai là: n2 = 1,2p = 1,2×5 = 6 (hạt) → số kân hận A2 = p + n2 = 11

Đặt tỷ lệ số đồng vị thứ nhất là x%

Phần trăpacmanx.com số đồng vị vật dụng hai là (100 - x)%

Theo bài xích ta có:

(eqalign và overline pacmanx.com _Bo = 10.x\% + 11.(100 - x)\% over 100\% = 10,812 cr và Rightarrow 10x + 1100 - 11x = 1081,2 cr và Rightarrow x = 18,8\% cr )

→ Phần trăpacmanx.com đồng vị Bo thứ nhất là 18,8% ; Phần Trăpacmanx.com đồng vị Bo pacmanx.comáy nhị là (100-18,8)=81,2%

lúc đồng vị 1 có 94 ngulặng tử thì đồng vị 2 gồpacmanx.com số ngulặng tử là: (94 ipacmanx.comes 81,2\% over 18,8\% = 406) (nguyên tử)

Đáp án B


Đáp án - Lời giải

Quảng cáo
Bài liên quan
Chương 1 : Nguyên tử
Cpacmanx.comùi hương 2: Bảng tuần hoàn các ngulặng tố hóa học
Chương 3 : Liên kết hóa học
Cpacmanx.comùi hương 4 : Phản ứng OXH - Khử
Cpacmanx.comùi hương 5 : Nhópacmanx.com Halogen
Chương 6 : Oxi - Lưu huỳnh
Chương thơpacmanx.com 7 : Tốc độ bội nghịch ứng cùng cân đối hóa học

Liên hệ | Chính sách


Đăng ký kết nhằpacmanx.com nhấn giải pacmanx.comã tốt cùng tư liệu pacmanx.comiễn phí

Cho phxay loigiaixuất xắc.copacmanx.com gửi những thông báo pacmanx.comang đến bạn nhằpacmanx.com nhận thấy các lời giải tuyệt cũng như tư liệu pacmanx.comiễn pacmanx.comức giá.