Bài Tập Về Kim Loại Tác Dụng Với Axit

Kim loại tính năng với Axit (HCl, H2SO4, HNO3,...) tốt Kim loại tác dụng với muối là giữa những dạng bài xích tập rất phổ cập trong chất hóa học vô cơ. Đây là dạng bài bác tập tương đối khó với gây không hề ít khó khăn cho chúng ta học sinh.

Bạn đang xem: Bài tập về kim loại tác dụng với axit


Vì vậy, bài viết này bọn họ cùng tìm hiểu về bí quyết giải bài xích tập kim loại tác dụng với axit, muối một cách chi tiết, để qua đó giúp các em cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn mỗi khi gặp gỡ dạng bài xích tập này.


I. Biện pháp giải bài xích tập kim loại tác dụng với axit, muối

1. Cách giải bài bác tập Kim loại công dụng với axit

- bội nghịch ứng của kim loại với axit là bội phản ứng thoái hóa - khử vì vậy rất có thể vận dụng phương pháp bảo toàn electron.

• Đối với dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng: Cr với Fe bị H+ của axit oxi hóa thành Cr2+, Fe2+ còn Cu không phản ứng.

• Đối với axit H2SO4 đặc nguội, HNO3

- kim loại Cu chảy (tức Cu bao gồm tham gia phản nghịch ứng)

- sắt kẽm kim loại Fe, Al, Cr bị bị động (không phản bội ứng) trong HNO3 đặc nguội với H2SO4 đặc nguội.

• Đối cùng với axit H2SO4 đặc nóng, HNO3 loãng, HNO3 đặc nóng

- kim loại Fe với Cr bị oxi hóa thành Fe3+, Cr3+

- trong những lúc đó S6+ và N5+ (trong axit) bị khử về mức thoái hóa thấp hơn: S4+; N4+; N2+ (trong:SO2, NO2 tốt NO)...;

> Lưu ý: Nếu kim loại còn dư, thì thu được muối bột của sắt II và có thể muối sắt III dư.

2. Phương pháp giải bài xích tập kim loại tác dụng với muối

- những phản ứng này vận dụng dãy năng lượng điện hóa của kim loại: kim loại mạnh đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi muối như: Ag, Hg,...

- Với dạng bài xích tập này (Kim loại mạnh khỏe đẩy kim loại yếu hơn thoát ra khỏi muối) bao gồm sự biến đổi về khối lượng nên vận dụng phương pháp tăng giảm khối lượng.

Dãy điện hóa kim loại: K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au.

Xem thêm: Dodge Challenger 2019 Công Bố Giá Xe Dodge Challenger Tại Việt Nam

II. Bài xích tập kim loại tác dụng với axit, muối

* bài xích tập 1: Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam fe và 1,92 gam Cu vào 400ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). đến V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Tính giá trị tối thiểu của V?

* Lời giải:

- Theo bài xích ra, Số mol Fe là: nFe = 1,12/56 = 0,02 mol;

 số mol Cu là: nCu = 1,92/64 = 0,03 mol;

 400ml = 0,4 lít; nH2SO4 = 0,5.0,4 = 0,2(mol)

 nNaNO3 = 0,4.0,2 = 0,08(mol).

 Nên số mol H+ là: nH+ = 2nH2SO4 = 2.0,2 = 0,4 mol;

 Số mol NO3- là: nNO3- = nNaNO3 = 0,08 mol

- các phản ứng xảy ra:

 Fe + 4H+ + NO3- → Fe3+ + NO↑ + 2H2O

 0,02 0,08 0,02 0,02

 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O

 0,03 0,08 0,02 0,03

Sau 2 phản ứng trên, trong dung dịch X có 0,02 mol Fe3+; 0,03 mol Cu2+ và 0,24 mol H+ dư, ngoài ra còn có ion NO3- và SO42-.

Tuy nhiên chỉ có 3 loại ion đầu là phản ứng với OH-.

 H+ + OH- → H2O

0,24 0,24

 Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3

0,02 0,06

 Fe2+ + 2OH- → Cu(OH)2

0,03 0,06

Vậy tổng số mol OH- là: nOH- = 0,24 + 0,06 + 0,06 = 0,36 mol

⇒ nNaOH = nOH- = 0,36mol;

Suy ra thể tích NaOH đề xuất dùng là:

 Vdd(NaOH) = n/CM = 0,36/1 = 0,36 lít = 360ml.

* bài xích tập 2: dìm 15 gam hỗn hợp Fe với Cu trong hỗn hợp CuSO4 dư. Làm phản ứng hoàn thành thu được 16 gam hóa học rắn. Tính yếu tố phần trăm trọng lượng của mỗi sắt kẽm kim loại trong tất cả hổn hợp ban đầu?

* Lời giải:

- Ta gồm PTPƯ (CuSO4 dư nên Fe làm phản ứng hết):

fe + 2CuSO4 → FeSO4 + Cu

 a(mol) a(mol)

- Theo bài ra, trọng lượng chất rắn chiếm được là 16 gam, cân nặng hỗn hợp thuở đầu là 15 gam.

Theo PTPƯ ta bao gồm (khối lượng hóa học rắn tăng): mtăng = 64a - 56a = 16 - 15

⇒ (64 - 56).a = 1 ⇒ a = 0,125 mol

nên nFe = 0,125 ⇒ mFe = 0,125.56 = 7(g)

Suy ra trọng lượng của Cu trong hỗn hợp là: mCu = 15 - 7 = 8(g);

Thành phần xác suất theo khối lượng:

 

*

 

*

(hoặc %mCu = 100% - %mFe = 100% - 46,67 = 53,33%).

* bài xích tập 3: Cho 4,15 gam tất cả hổn hợp Fe, Al bội phản ứng cùng với 200 ml hỗn hợp CuSO4 0,525M. Khuấy kỹ hỗn hợp để làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Đem lọc kết tủa (A) tất cả hai sắt kẽm kim loại nặng 7,84 gam và dung dịch nước thanh lọc B. Để kết hợp kết tủa A cần tối thiểu bao nhiêu lít dung dịch HNO3 2M biết bội nghịch ứng tạo thành NO.

* Lời giải:

Phản ứng xảy ra với Al trước, tiếp nối đến Fe. Theo đưa thiết, sắt kẽm kim loại sinh ra là Cu (kim nhiều loại hóa trị II).

Đổi đơn vị: 200ml = 0,2lít;

Theo bài xích ra: nCuSO4 = V.CM = 0,2.0,525 = 0,105 (mol)

- điện thoại tư vấn x là số mol Al, y là số mol sắt phản ứng cùng z là số mol fe dư:

 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

 x 1,5x 1,5x (mol)

 Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

 y y y(mol)

Theo bài bác ra, ta có: 27x + 56(y + z) = 4,15 (*)

Theo PTPƯ, ta có: nCuSO4 = 1,5x + y = 0,105 (**)

Theo bài ra, khối lượng A là: 64(1,5x + y) + 56z = 7,84 (***)

- PTPƯ cùng với HNO3:

 Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

 z 4z (mol)

 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

(1,5x+y) (8/3)(1,5x + y)

Theo PTPƯ bên trên thì số mol HNO3 yêu cầu dùng là:

*

Từ(*), (**) cùng (***) suy ra: z = 0,02(mol); x = 0,05; y = 0,03

Suy ra, nHNO3 = 0,28 + 0,08 = 0,36(mol)

Vậy thể tích dung dịch HNO3 2M buộc phải dùng là:

V = n/CM = 0,36/2 = 0,18(lít) = 180ml.

 

* bài tập 4: Cho 100 gam hợp kim của Fe, Cr, Al chức năng với một lượng dư dung dịch NaOH thu được 5,04 lít khí. Lấy bã rắn ko tan cho tính năng với một lượng dư dung dịch HCl (không bao gồm không khí ) thu được 38,8 lít khí. Những thể tích khí đo sống đktc. Khẳng định thành phần % của hòa hợp kim.