BÀI TẬP VỀ THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH CÓ ĐÁP ÁN

Để làm tốt bài tập thì bây giờ hoàn thành bạn phải nắm chắn chắn kiến thức toàn bộ kiến thức của thì này. Bởi đó là một trong 12 thì cực kì quan trọng. Trong bài viết này, pacmanx.com sẽ cung cấp đầy đủ hầu như cấu trúc, cách sử dụng và bài bác tập áp dụng. Hãy cùng theo dõi ngay nhé!


1. Bí quyết dùngthì hiện tại hoàn thànhtrong tiếng Anh

1.1. Thì hiện tại tại dứt được dùng làm nói về những sự việc vừa mới xẩy ra và hậu quả của chính nó vẫn còn ảnh hưởng đến hiện nay tại

Ví dụ:

I’ve broken my watch so I don’t know what time it is.

Tôi đã có tác dụng vỡ đồng hồ nên tôi ko biết bây giờ là mấy giờ.

Bạn đang xem: Bài tập về thì hiện tại hoàn thành có đáp án

They have cancelled the meeting.

Họ sẽ hủy buổi họp.

She’s taken my copy. I don’t have one.

Cô ấy vẫn lấy phiên bản của tôi. Tôi không tồn tại cái nào.

The sales team has doubled its turnover.

Phòng sale đã tăng doanh số bán sản phẩm lên cấp đôi.

1.2. Khi nói về sự việc mới ra mắt gần đây, dùng những từ như ‘just’ ‘already’ giỏi ‘yet’

We’ve already talked about that.

Chúng ta đã nói tới việc đó.


NHẬP MÃ ICT1TR - NHẬN ngay lập tức 1.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
vui vẻ nhập tên của bạn
Số điện thoại của người sử dụng không đúng
Địa chỉ thư điện tử bạn nhập không nên
Đặt hứa
× Đăng ký thành công xuất sắc

Đăng cam kết thành công. Shop chúng tôi sẽ contact với bạn trong thời gian sớm nhất!

Để gặp tư vấn viên vui mắt click TẠI ĐÂY.


She hasn’t arrived yet.

Cô ấy vẫn không đến.

I’ve just done it.

Tôi vừa thao tác làm việc đó.


*
*
*
Bài tập thì hiện tại xong xuôi có đáp án
I ………..just (decide)……… to start working next week.He (be)…………. At his computer for seven hours.She (not/ have) ……………any fun a long time.My father (not/ play)……….. Any sport since last year.I’d better have a shower. I (not/ have)………. One since Thursday.I don’t live with my family now và we (not/ see)…………. Each other for five years.I…… just (realize)…………… that there are only four weeks lớn the over of term.The train drivers (go)……… on strike và they stopped working at twelve o’clock.How long…….. (you/ know)………. Each other?……….(You/ take)………… many photographs?(She/ eat)………………. At the Royal hotel yet?He (live) ………….here all his life..Is this the second time he (lose)……………. His job?How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. Six.I (buy)…………. A new carpet. Come và look at it.She (write)………….. Three poems about her fatherland.We (finish) ……………………three English courses.School (not, start)……………..yet.Bài tập 2: biến hóa từ hiện tại tại ngừng sang thừa khứ đơn (và ngược lại)This is the first time he went abroad.

-> He hasn’t………………………………………………………………………………..

She started driving 1 month ago.

-> She has………………………………………………………………………………..

We began eating when it started to rain.

-> We have………………………………………………………………………………….

I last had my hair cut when I left her.

Xem thêm: Cách Cài Remix Os 3.0 Lên Ổ Cứng Song Song Windows, Cách Cài Đặt Remix Os 2

-> I haven’t……………………………………………………………………………………

The last time she kissed me was 5 months ago.

-> She hasn’t…………………………………………………………………………………

It is a long time since we last met.

-> We haven’t…………………………………………………………………………………

When did you have it?

-> How long……………………………………………………………………………………

This is the first time I had such a delicious meal.

-> I haven’t…………………………………………………………………………………….

I haven’t seen him for 8 days.

-> The last……………………………………………………………………………………

I haven’t taken a bath since Monday.

-> It is……………………………………………………………………………………………

Bài tập 3:Chia những động từ vào ngoặc ra thì simple past hoặc present perfectWe (study)……………a very hard lesson the day before yesterday.We (study)…………………………………………almost every lesson in this book so far.We (watch)……………………..that television program.We (watch)…………………an interesting program on television last night.My wife và I………………………………….(travel) by air many times in the pastMy wife & I (travel)……………………………. To lớn Mexico by air last summerI (read)………………that novel by Hemingway several times before.I (read)…………………….that novel again during my last vacation.I (have)…………………….a little trouble with my oto last week.However, I (have)……………………. No trouble with my car since then.Bài tập 4: Khoanh tròn giải đáp đúng

1. When ____________ the school?

A) have you joined

B) did you joined

C) did you join

D) have you ever joined

2. _____________ in England?

A) Did you ever worked

B) Have you ever worked

C) Worked you

D) Didn’t you have worked

3. That’s the best speech _________

B) I never heard

B) I didn’t hear

C) I used to lớn hear

D) I’ve ever heard

4. He’s the most difficult housemate _____________________

A) I never dealt with.

B) I never had to deal with.

C) I’ve ever had to giảm giá khuyến mãi with.

D) I’ve never had to khuyễn mãi giảm giá with

5. ______ to him last week.

A) I spoke

B) I’ve already spoken

C) I didn’t spoke

D) I speaked

6. _____a contract last year and it is still valid.

A) We have signed

B) We signed

C) We haven’t signed

D) We have sign

7. ______ from a business trip to lớn France.

A) I come back

B) I came back

C) I never came back

D) I’ve just come back

8. Prices ________ in 1995 but then _____ in 1996.

A) rised _ falled

B) rose _ fell

C) have risen _ have fallen

D) rose _ have fallen

9. You ____________ to lớn a word ____________

A) listened _ I haven’t said

B) didn’t listen _ I say

C) listened _ saying

D) haven’t listened _ I’ve said back

10. I can’t believe that ________________ the news.

A) you haven’t read

B) you didn’t read

C) you don’t read

D) you read not

Bài tập 5: bài xích tập hiện tại tại xong xuôi và thừa khứ đơnI………my Maths homework yesterday. (to do)………Susan………to England by plane? (to go)They………a farm two weeks ago. (to visit)Jenny and Peggy………their brother. (not/to help)The children………at home last weekend. (not/to be)When………you………this wonderful skirt? (to design)My mother………into the van. (not/to crash)The boys………the mudguards of their bicycles. (to take off)………you………your aunt last week? (to phone)He………milk at school. (not/to drink)The police………two people early this morning. (to arrest)She………to japan but now she………back. (to go – khổng lồ come)Dan………two tablets this year. (already/to buy)How many games………so far this season? (your team/to win)………the công nhân Tower when you………in Toronto? (you/to visit – to stay)………your homework yet? – Yes, I………it an hour ago. (you/to bởi – to lớn finish)There………an accident in High Street, so we have to lớn use King Street to lớn get to your school. (to be)I………Peter since I………last Tuesday. (not/to see – to lớn arrive)Frank………his xe đạp last May. So he………it for 4 months. (to get – to have)20) I’m sorry, I………earlier, but I………a lot lately. (not/to write – to lớn work)Peter……… football yesterday.They……… the car. It looks new again.John & Peggy……… the book. Now they can watch the film.I……… my friend two days ago.We……… another country before.She……… a new oto in 2011.I’m sorry, but I……… my homework.……… the game of chess?The girls……… their lunch yet.I………my keys, so I can’t open that door. (to lose)Columbus………in the New World in 1492. (to arrive)Nina………her leg. She is still in hospital. (to break)He………here all his life. (to live)Colin………for Brazil this morning. (to leave)Last winter Robin………with his father in the Alps for three days. (to stay)Ellen………with her left hand. (always/to write)She………a language course in Paris last summer. (to do)………anyone………yet? (to phone)I………Paul today, but I………him last Sunday.Bài tập 6: kiếm tìm lỗi sai và sửa lỗi trong số câu bên dưới đâyI haven’t cutted my hair since last June.She has not working as a teacher for almost 5 years.The lesson haven’t started yet.Has the cát eat yet?I am worried that I hasn’t still finished my homework yet.