CA DAO TỤC NGỮ VỀ XÂY DỰNG TÌNH BẠN TRONG SÁNG LÀNH MẠNH


1. Anh em là nghĩa tương thân trở ngại hoạn nạn ân cần có nhau . 2 . đang là các bạn thì mãi sau là chúng ta đừng như sông cơ hội cạn thời gian đầy. 3. Tình bạn luôn luôn đẹp khi mỗi người luôn biết quan tâm nhau. 4Ai ơi nhớ đem câu này Tình các bạn là mối duyên quá trời cho.