Cảm âm xuân về trên bản mông sáo ngang

SIÊU KHUYẾN MÃI – cài đặt 1 SÁO TẶNG 2 SÁO – cài SÁO TẶNG TIÊU tải TIÊU TẶNG SÁO – GIẢM ĐẾN 40%

Xem cụ thể khuyến mãi TẠI ĐÂY


Cảm âm Xuân về bản Mèo bản đầy đủ và cụ thể soạn đến sáo Mèo Việt, sáo bầu – sáo Mèo Tàu với sáo ngang. Đây là bạn dạng cảm âm bài bác xuân về trên phiên bản Mèo không hề thiếu và chuẩn xác nhất.

Bạn đang xem: Cảm âm xuân về trên bản mông sáo ngang

Cảm âm xuân về bản Mèo đến sáo Mèo Việt (bản chính).

Do2 Sib Do2… Sib Do2…. Mib Do) ( vuốt từ tốn Mib xuống Do)Mib fa Sol Mib fa (Sib Sol Sib) SolSòn…. Bởi vì Mib fa Sol Mib fa Sol (Sib Sol Sib) Mib DoDo2 Sib Do2…. Sib Do2 Mib Do, …. Mib fa Sib ..Sol fa SolFa Mib fa, Mib fa Mib vì chưng ….sònSòn bởi vì Mib, fa Mib fa Mib bởi (Sib Sol) ( Sib dập xuống sol)(Sol fa) Sol Sib Sol Sib Sol fa SolSòn vị Mib fa Mib fa Mib do Mib(Mib fa) Mib bởi vì Mib DoDo2 Sib Do2 Sib Do2 Mib vị fa fa Sol Sib Sib Sol (fa Sol)Sòn vì Mib fa Mib fa Mib DoSib Do2 Sib Sol SibSol Sib Sol fa SolFa Sol fa Mib faMib fa Mib do MibDo Mib vì chưng Mib vị Mib sòn vì Mib fa Sol fa Sol Sib fa Sol Sib Sol (Sib Do2)Do2 Sib fa Sol Mib vị fa Sol (Sib Sol Sib) Sol (fa Sol)Sòn bởi Mib fa….Mib fa Mib do (Sib Do2 )

ĐK Xuân Về Trên phiên bản Mông

(Sib Do2) (Sib Do2) (Mib Do) DoSib Do2 Sib Do2 Sol (Sib Sol) fa Sol fa Mib bởi Mib fa (fa Sol) (fa Sol) (fa Sol)(Sib Do2) (Sib Do2) Mib vị DoSib Do2 Sib Do2 Sol (Sib Sol) fa Sol fa Mib vì chưng Mib Sol fa Sol Sib DoSòn sòn do Do Mib fa Mib fa Sib Sol (fa Sol)Sòn sòn bởi vì Do Mib fa Mib fa Mib bởi DoSòn sòn vì chưng Do Mib fa Mib fa Sib Sol (fa Sol)Sòn sòn do Do Mib fa Sol Sib Do2 Sib Do2 Sib Sol Sib Sol Sib fa Sol fa Sol Mib fa Mib vì chưng Mib bởi vì Mib sòn vày Mib fa Sol fa Sol Sib Do2 Sib Do2 Mib vày DoSib Do2 Sib Do2 Sol (Sib Sol) fa Sol fa Mib do Mib fa (fa Sol) (fa Sol) (fa Sol)Sib Do2 Sib Do2 Mib vì chưng DoSib Do2 Sib Do2 Sol (Sib Sol) fa Sol fa Mib do Mib Sol fa Sol Sib DoSòn sòn do Do Mib fa Mib fa Sib Sol (fa Sol)Sòn sòn vày Do Mib fa Mib fa Mib vì DoSòn sòn vì chưng Do Mib fa Sol Sib Do2…

Cảm âm Xuân về bạn dạng mèo mang lại sáo Mèo Tàu cùng sáo Bầu.

Xem thêm: Lưu Trữ Cảm Âm Thái Bình Mồ Hôi Rơi, Cảm Âm Thái Bình Mồ Hôi Rơi

Bản này cao hơn bạn dạng kia 1 cung

Re2 Do2 Re2… Do2 Re2…. Fa Re) ( VUỐT TỪ TỪ Fa XUỐNG Re)Fa Sol La Fa Sol (Do2 La Do2) LaSÒN…. Re Fa Sol La Fa Sol La (Do2 La Do2) Fa ReRe2 Do2 Re2…. Do2 Re2 Fa Re, …. Fa Sol Do2 ..La Sol LaSol Fa Sol, Fa Sol Fa Re ….SÒNSÒN Re Fa, Sol Fa Sol Fa Re (Do2 La) ( Do2 DẬP XUỐNG La)(La Sol) La Do2 La Do2 La Sol LaSÒN Re Fa Sol Fa Sol Fa Re Fa(Fa Sol) Fa Re Fa ReRe2 Do2 Re2 Do2 Re2 Fa Re Sol Sol La Do2 Do2 La (Sol La)SÒN Re Fa Sol Fa Sol Fa ReDo2 Re2 Do2 La Do2La Do2 La Sol LaSol La Sol Fa SolFa Sol Fa Re FaRe Fa Re Fa Re Fa SÒN Re Fa Sol La Sol La Do2 Sol La Do2 La (Do2 Re2)Re2 Do2 Sol La Fa Re Sol La (Do2 La Do2) La (Sol La)SÒN Re Fa Sol….Fa Sol Fa Re (Do2 Re2 )

ĐK

(Do2 Re2) (Do2 Re2) (Fa Re) ReDo2 Re2 Do2 Re2 La (Do2 La) Sol La Sol Fa Re Fa Sol (Sol La) (Sol La) (Sol La)(Do2 Re2) (Do2 Re2) Fa Re ReDo2 Re2 Do2 Re2 La (Do2 La) Sol La Sol Fa Re Fa La Sol La Do2 ReSÒN SÒN Re Re Fa Sol Fa Sol Do2 La (Sol La)SÒN SÒN Re Re Fa Sol Fa Sol Fa Re ReSÒN SÒN Re Re Fa Sol Fa Sol Do2 La (Sol La)SÒN SÒN Re Re Fa Sol La Do2 Re2 Do2 Re2 Do2 La Do2 La Do2 Sol La Sol La Fa Sol Fa Re Fa Re Fa SÒN Re Fa Sol La Sol La Do2 Re2 Do2 Re2 Fa Re ReDo2 Re2 Do2 Re2 La (Do2 La) Sol La Sol Fa Re Fa Sol (Sol La) (Sol La) (Sol La)Do2 Re2 Do2 Re2 Fa Re ReDo2 Re2 Do2 Re2 La (Do2 La) Sol La Sol Fa Re Fa La Sol La Do2 ReSÒN SÒN Re Re Fa Sol Fa Sol Do2 La (Sol La)SÒN SÒN Re Re Fa Sol Fa Sol Fa Re ReSÒN SÒN Re Re Fa Sol La Do2 Re2…

Cảm âm Xuân về bản mèo cho sáo ngang.

La2 Sol2 La2, Sol2 La2 La.Do2 Re2 Mi2 Do2 Re2 Sol2 Mi2 Sol2. Mi2. La2 Do2 Re2 Mi2 Do2 Re2 Mi2 Sol2 La.La2 Sol2 La2, Sol2 La2 La, Do2 Re2 Sol2 Mi2 Sol2 Mi2 Mi2, Re2 Do2 Re2.Do2 Re2 Do2 La2 Mi2.Mi2 La2 Do2 Re2.Do2 Re2 Do2 La2 Sol2 Mi2.Re2 Mi2 Sol2.Mi2 Sol2 Mi2 Re2 Mi2.Mi La2 Do2 Re2.Do2 Re2 Do2 La2 Do2.Re2 Do2 La2 Do2 La2. La2 Sol2 La2.Sol2 La2 La2 Re2 Re2 Sol2 Sol2 Mi2 Mi2.Mi La2 Do2 Re2 Do2 Re2 Do2 La2 La2 Sol2 Mi2 Sol2 Sol2.Mi2 Sol2 Mi2 Re2 Mi2 Mi2.Re2 Mi2 Re2 Do2 Re2 Re2.Do2 Re2 Do2 La2 Do2 Do2.La2 Do2 La2 Do2 La2.Do2 Mi2 La2 Do2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2 Re2 Mi2 Sol2 Mi2 La2.La2 Sol2 Re2 Mi2 Do2 La2 Re2 Sol2 Sol2 Mi2 Mi2.Mi La2 Do2 Re2.Do2 Re2 Do2 La La2 La2 La2 La La.La2 La2 Mi2 Mi2.Re2 Mi2 Re2 Do2 La2 Do2 Re2 Mi2 Mi2 Mi2.La2 La2 La La.La2 La2 Mi2 Mi2.Re2 Mi2 Re2 Do2 La2 Do2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2 La2.Mi2 Mi2 La2 La2 Do2 Re2 Do2 Re2 Mi2 Mi2.Mi ngươi La2 La2 Do2 Re2 Do2 Re2 La2 La2. Mi2 Mi2 La2 La2.Do2 Re2 Do2 Re2 Mi2 Mi2.Mi ngươi La2 La2 Do2 Re2 Mi2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2 Mi2 Sol2 Mi2 Sol2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Do2 Re2 Do2 Re2 La2 Do2 La2 Do2 Mi2 La2 Do2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2.