Cho 500 Ml Dung Dịch Ba(Oh)2 0,1M Vào V Ml Dung Dịch Al2(So4)3 0,1M; Sau Khi Các Phản Ứng Kết Thúc Thu Được 12,045 Gam Kết Tủa

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho 500ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,3M vào 400ml dung dịch tất cả hổn hợp Al2(SO4)3 0,1M với Na2SO4 0,1M. Sau khi các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, trọng lượng kết tủa nhận được là

A.

Bạn đang xem: Cho 500 ml dung dịch ba(oh)2 0,1m vào v ml dung dịch al2(so4)3 0,1m; sau khi các phản ứng kết thúc thu được 12,045 gam kết tủa

41,96 gam

B. 36,51 gam

C. 38,84 gam

D. 39,63 gam


*

Đáp án B

*


Cho 300ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M với 250 ml hỗn hợp Al2(SO4)3 x(M) nhận được 8,55 gam kết tủa. Thêm tiếp 400 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M vào tất cả hổn hợp phản ứng thì lượng kết tủa nhận được là 18,8475 gam. Cực hiếm của X là:

A. 0,10.

B. 0,12.

C. 0,06.

D. 0,09.


Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 250 ml dung dịch Al2(SO4)3 x(M) thu được 8,55 gam kết tủa. Thêm tiếp 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào các thành phần hỗn hợp phản ứng thì lượng kết tủa chiếm được là 18,8475 gam. Giá trị của x là

A. 0,06

B. 0,09

C. 0,12

D. 0,1.


Hòa tan trọn vẹn m gam hỗn hợp X có Al cùng Al2O3 trong 500ml hỗn hợp chứa các thành phần hỗn hợp NaOH 0,3M với Ba(OH)2 0,1M thu được hỗn hợp Y cùng 3,36 lít H2 (đktc). Mang đến dung dịch Y bội nghịch ứng với 500 ml dung dịch Z cất HCl 0,64M cùng H2SO4 0,08M nhận được 21,02 gam kết tủa. Nếu đến dung dịch Y bội phản ứng với V lít dung dịch Z thì thu được kết tủa lớn nhất có khối lượng a gam. Giá trị của a là:

A. 20,750 

B. 21,425

C. 31,150

D. 21,800


Cho 300 ml dung dịch NaOH 0,1M bội nghịch ứng với 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M. Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được a gam kết tủa. Quý hiếm của a là

A. 1,17

B. 0,78

C. 2,34

D.

Xem thêm: Cảnh Báo: Hồ Sơ Chưa Đăng Ký Nộp Qua Mạng ", LỗI Hồ Sæ¡ Chæ°A đăNg Kã½ Qua MạNg

1,56


Cho 7,65 gam hỗn hợp Al cùng Mg tan hoàn toàn trong 500 ml dung dịch HCl 1,04M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X với khí H2. Mang đến 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X sau thời điểm các bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được 16,5 gam kết tủa bao gồm 2 chất. Phương diện khác mang đến từ trường đoản cú dung dịch tất cả hổn hợp KOH 0,8M cùng Ba(OH)2 0,1M vào X cho đến khi thu được lượng kết tủa phệ nhất, thanh lọc kết tủa lấy nung đến cân nặng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với cái giá trị nào sau đây?

A. 27,4.

B. 38,6.

C. 32,3.

D. 46,3.


Lớp 0 hóa học
1
0

Cho 7,65 gam tất cả hổn hợp Al cùng Mg tan trọn vẹn trong 500 ml hỗn hợp HCl 1,04M và H2SO4 0,28M, thu được dung dịch X cùng khí H2. Cho 850 ml hỗn hợp NaOH 1M vào X, sau khoản thời gian các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16,5 gam kết tủa gồm 2 chất. Mặt khác cho từ trường đoản cú dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi thu được lượng kết tủa khủng nhất, lọc kết tủa lấy nung đến trọng lượng không đổi, chiếm được m gam chất rắn. Cực hiếm của m gần nhất với cái giá trị nò sau đây?

A. 32,3.

B. 38,6.

C. 46,3.

D. 27,4.


Lớp 0 chất hóa học
1
0

Hòa tan hoàn toàn một lượng ba vào 500ml hỗn hợp Al2(SO4)3 0,1M. Sau phản bội ứng thu được dung dịch X, kết tủa Y với khí Z. Trọng lượng dung dịch X sụt giảm so với khối lượng dung dịch ban đầu là 19,59 gam. Sục khí CO2 (dư) vào X thì thấy mở ra m gam kết tủa. Quý giá của m gần nhất với cái giá trị nào tiếp sau đây ?

A. 7,85

B. 1,55

C. 3,95

D. 5,55


Lớp 0 hóa học
1
0

Cho 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào V ml hỗn hợp Al2(SO4)3 0,1M; sau khoản thời gian các phản bội ứng chấm dứt thu được 12,045 gam kết tủa. Cực hiếm của V là

A. 300

B. 75

C. 200

D. 150


Lớp 0 hóa học
1
0

Cho 7,65 gam tất cả hổn hợp Al cùng Mg tan hoàn toàn trong 500 ml dung dịch tất cả HCl 1,04M với H2SO4 0,28M, thu được dung dịch X với khí H2. Cho 850 ml hỗn hợp NaOH 1M vào X, sau khi các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 16,5 gam kết tủa bao gồm 2 chất. Mặt khác, mang đến từ từ dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi thu được lượng kết tủa phệ nhất, lọc mang kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, nhận được m gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với giá trị như thế nào sau đây?

A. 27,4.

B. 32,3.

C. 38,6.

D. 46,3.


Lớp 0 chất hóa học
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)