Câu hỏi của vũ lê phương thảo

*

*

*

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

128:2=64(m)

Tổng số phần cân nhau là:

1+3=4(phần)

Chiều dài là:

64:4x3=48(m)

Đáp số:48m


Nửa chu vi hcn là :

128 : 2 = 64 (m)

Tổng các phần đều bằng nhau là:

1 + 3 = 4 (phần)

Chiều dài của hcn kia là:

64 : 4 x 3 = 48 (m)


Bài 1 : một hình chữ nhật có chu vi bởi 3 lần chiều dài . Biết chiều rộng lớn bằng 20 . Tính chiều nhiều năm hình chữ nhật đó

Bài 2 một hình chữ nhật tất cả chu vi bằng 5 lần chiều rộng . Biết chiều dài bằng 60 m . Tính chiều rộng hình chữ nhật đó


Giải

chiều dài hìnhchữ nhật la:

20 x 3 = 60 ( ? )

Đáp số : 60 ?

Giải

Chu vi cấp 5 lần rông⇒⇒Tổng cấp 2.5 rộng

Tổng : /--/--/--/--/--/ ( phân chia mỗi phần thành 2 phần nhỏ = nhau ) ( chiều nhiều năm : 5 - 2 = 3 ( phần )

Rộng :/--/--/

Dài :/--/--/--/

Chiều rộng lớn là : 60 : 3 x 2 = 40 m

Diện tích hình chữ nhật là : 40 x 60 = 2400 m2

ChúC bn họk tốt nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

à bn nhớ với shareCho mik nhá


Một vườn cửa hoa hình chữ nhật gồm chu vi là 128m, chiều rộng bởi 3/5 chiều dài. Tính diện tích vườn hoa đó


bài giải

Nửa chu vi là :

(128div2=64left(m ight).)

Tổng sốphần đều bằng nhau là :

(3+5=8left( extphần ight).)

Chiều lâu năm là :

(64div8 imes5=40left(m ight).)

Chiều rộng lớn là :

(64-40=24left(m ight).)

Diện tích là :

(40 imes24=960left(m^2 ight).)

Đáp số : 960 m2.

Bạn đang xem: Câu hỏi của vũ lê phương thảo


giải

nửa chu vi vườn hoa bên trên là :

128 : 2 = 64 ( m)

tổng số phàn cân nhau là :

3+5 = 8 ( phần)

chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

64 : 8 *3= 24 ( cm)

chiều dài hình chữ nhật là :

64 - 24 = 40 (m)

diện tích vườn hoa là :

24 * 40 = 960 ( m2)

đáp số : 960 m2


nửa CV vườn cửa hoa là :

128 : 2 = 64 ( m )

chiều rộng vườn hoa là :

64 : ( 3+5) x 3 = 24 ( m)

chiều nhiều năm vườn hoa là :

64 - 24 = 40 ( m)

diện tích vườn hoa là :

24 x 40 =960 ( m2)


một hình chữ nhật bao gồm chiều dài ra hơn nữa rộng 75 m chiều lâu năm 8 3 Một hình chữ nhật tất cả chiều dài bằng 7/3 chiều rộng và chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 14,8m. Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật đó. Rộng lớn tính chu vi và mặc tích

Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài bởi 9/5 chiều rộng và chiều dài hơn chiều rộng lớn 14,8m. Tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật đó.


c1: Tính diện tích và chu vi miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 4dm, chiều rộng bằng 01/05 chiều nhiều năm ?

c2: Một hình chữ nhật có chiều lâu năm 27cm. Chiều rộng bởi 1/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó ?


Câu 1:

Chiều rộng hình chữ nhật là:

$4:5=0,8$ (dm)

Diện tích hình chữ nhật là:

$4 imes 0,8=3,2$ (dm2)

Chu vi hình chữ nhật là:

$2 imes (4+0,8)=9,6$ (dm)


1.Hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 29cm,chu vi 68cm. Tính diện tích hình chữ nhật

2. Hình chữ nhật có diện tích 189cm2, chiều rộng 9cm. Tính chu vi hình chữ nhật

3. Hình chữ nhật có chiều nhiều năm 18cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi và mặc tích của hình chữ nhật

4. Hình chữ nhật tất cả chiều rộng bởi 7cm, chiều lâu năm gấp 4 lần chiều rộng. Tính chu vi và diện tích của hcn


1. Chiều rộng lớn là : ( 68 : 2 ) - 29 = 5(cm)

Diện tích hình chữ nhật là : 5 x 29 = 145 (cm2)

2. Chiều nhiều năm là : 189 : 9 = 21 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là : ( 21 + 9 ) x 2 = 60 (cm)

3. Chiều rộng lớn là : 18 x 1/3 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là : ( 18 + 6 ) x 2 = 48 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là : 18 x 6 = 108 (cm2)

4. Chiều dài là : 7 x 4 = 28 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là : ( 7 + 28 ) x 2 = 70 (cm)

Diện tihs hình chữ nhật đó là : 28 x 7 = 196 (cm2)


1. Nửa chu vi hình chữ nhật là : 68 : 2 = 34 ( centimet )

Chiều rộng hình chữ nhật là : 34 - 29 = 5 ( centimet )

Diện tích hình chữ nhật là : 34 x 5 = 170 ( cm2)

2. Chiều nhiều năm hình chữ nhật là : 189 : 9 = 21 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là :( 21 + 9 ) x 2 = 60 ( centimet )

3. Chiều rộng hình chữ nhật là : 18 : 1/3 = 6 ( cm )

Chu vi hình chữ nhật là : ( 18 + 6 ) x 2 = 48 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là : 18 x 6 = 108 ( cm2)

4. Chiều lâu năm hcn là : 8 x 4 = 32 ( cm )

Chu vi hcn là : ( 32 + 8 ) x 2 = 80 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là : 32 x 8 = 256 ( cm2)


Đúng 0
Bình luận (0)

k mk đi

ai k mk

mk k lại

thanks


Đúng 1
Bình luận (0)

Một hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 21cm, chiều rộng bởi 1/3 chiều dài. Tính chu vi của hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Máy Xông Mặt Nóng Lạnh 2 Cần Kl, Thiết Bị Spa Cơ Bản


Lớp 3Toán
4
0
GửiHủy

chiều rộng của HCN là 21x1/3=7cm

chu vi là (21+7)x2=56cm


Đúng 1

Bình luận (0)

chiều rộng lớn của HCN là 21x(dfrac13)=7cm

chu vi là (21+7)x2=56cm

Đáp số : 56 cm


Đúng 1
Bình luận (0)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

21x(dfrac13)=7(cm)

Chu vi của hình chữ nhật là:

(21+7)x2=56(cm)

Đáp số:56 cm


Đúng 0
Bình luận (0)

1.Một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 24m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Một hình vuông có cạnh bằng 50% chiều dài. Tính chu vi của 2 hình trên.

2. Một hình chữ nhật bao gồm chu vi là 120cm, người ta sút chiều rộng lớn 7cm và tăng chiều lâu năm 9cm. Tính chu vi hình chữ nhật mới


Lớp 3Toán
1
0
GửiHủy

1. Chiều rộng hcn là: 24*1/3=8(m)

chu vi hcn là:24*8=192

cạnh hv là:24*1/2=12


Đúng 0

Bình luận (0)

Một mảnh đất nền hình chữ nhật có chu vi là 128m. Chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tính a,Chiều dài với chiều rộng hình chử nhật b, Diện tich hình chữ nhật là


Lớp 5Toán
6
0
GửiHủy

a, Nửa chu vi hình chữ nhật là :

128 : 2 = 64 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là :

64 : (3 + 1) x 3 = 48 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là :

64 - 48 = 16 (m)

b, diện tích s hình chữ nhật là :

48 x 16 = 768 (m2)

Đáp số :

a, chiều dài : 48 m, chiều rộng lớn : 16 m

b, 768 m2


Đúng 0

Bình luận (0)

Nửa chu vi là :

128 : 2 = 64 (m)

Chiều dài là :

64 : (3 + 1) x 3 = 42 (m)

Chiều rộng lớn là :

64 - 42 = 14 (m)

Diện tích là :

42 x 14 = 588 (m2)


Đúng 0
Bình luận (0)

Nửa chu vi mảnh đất nền là:

128 : 2 = 64 ( m )

Ta có sơ đồ:

Chiều dài: |----------|----------|----------|

Chiều rộng: |----------|

Tổng số phần đều bằng nhau là:

3 + 1 = 4 ( phần )

a) Chiều dài mảnh đất là:

64 : 4 x 3 = 48 ( m )

Chiều rộng mảnh đất nền là:

64 - 48 = 16 ( m )

b) diện tích mảnh khu đất là:

48 x 16 = 768 ( m2)

Đáp số: ...

~ Chúc bạn học tốt ~


Đúng 0
Bình luận (0)

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)