Chọn từ phát âm khác với các từ còn lại

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Chọn từ gồm cách vạc âm không giống với những từ còn lại :

a) A. Sun B. Stir C. Sure D. Sacles

b) A. Sew B. New C. Few D. Newphew


*

Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn sót lại :

a) A. Sun B. Stir C. Sure D. Sacles

b) A. Sew B. New C. Few D. Newphew


*

Question 1: Choose the word pronounced differently from the other words : (chọn từ có cách phân phát âm khác với những từ còn lại)

A. Puppet B. Musician C. Drum D. Lunch

A. Sugar B. Vision C. Decision D. Measure

A. Taste B. địa chỉ C. Saxophone D. Actor

A. Puppet B. Lunch C. Popular D. Cut

A. Spinach B. Piano C. Saxophone D. Atmosphere

A. Art B. Large C. Camera D. Guitar

A. Villages B. Noodles C. Vegetables D. Serves

A. Dish B. Artist C. Writer D. Singer


*

tiếp nè chúng ta

I. Chọn từ tất cả cách vạc âm khác nhau với đầy đủ từ khác (từ in đậm)

a. Calculator b. Marble c. Famous d. Erase

a. Event b. Bell c. Relax d. essay

a. Bluff b. Club c. Fun d. Junior

a. Indoors b. School c. Hoop d. Shoot

a. Equation b. Education c. Invitation d. Dictionarry

II. Tìm kiếm từ sai sau đó sửa lại (in đậm )

1. To (dfrac extmakeA) (dfracthisB) experiment , you'll (dfrac extneedC) two (dfrac exteggsD)

2. I (dfrac extamA) really not interested (dfrac extofB) (dfrac extgoingC) to (dfrac exthigh D)school

3.They (dfrac extstart usuallyA) (dfrac extsingingB) when I am (dfractryingC) (dfractoD) study.

Bạn đang xem: Chọn từ phát âm khác với các từ còn lại

4. The (dfracstudentsA) are (dfraceatingB) and drinking as (dfracgoodC) as (dfracchattingD)

5. She (dfraclikesA) talking (dfractoB) her friends (dfracaboutC) music (dfracinD) recess


Lớp 7 giờ anh Unit 5: Work & play
2
0

giúp mình với

I. Choose one word that has the same meaning as the word in capitals

1. REPAIR a. Enjoy b. Fix c. Play d. Help

2. LEARN a. Study b. Lượt thích c. Write d. Read

3. COMMON a. Không lấy phí b. Noisy c. Different d. Popular

4. RIGHT a. Famous b. Left c. Correct d. Nice

5. DIFFICULT a. Easy b. Hard c. Energetic d. Favorite

II. Chọn từ sai tiếp đến sủa lại mang lại đúng bên dưới từ gạch chân (mình mang đến in đậm nha)

1. The student (dfracdoA) some (dfrac extexperimentsB) (dfracatC) the (dfracmomentD).

Xem thêm: Mua Bán Xe Ô Tô Land Rover 2017 Giá Bao Nhiêu, Bảng Giá Xe Land Rover 2021 Mới Nhất (04/2021)

2. what do you usually do at your free time ?

3. You should practice speak English before you go to England

4. Never they read or study at the same time.

5. She is very good of writing essays


Lớp 7 giờ đồng hồ anh Unit 5: Work and play
2
0

Chọn từ có phần gạch men chân bên dưới phát âm không giống với các từ khác trong nhóm

1. A.activity B.Geography C.noisy D.try (gạch chân là y)

2. A. Exereises B. Marbles C.games D.has (gạch chân là s)

3. A.light B.ring C.price D. Science (gạch chân từ bỏ i)

4. A.people B.teach C.please D.pleasure (gạch chân trường đoản cú ea chỉ bao gồm từ people là eo)

5. A.things B.maps C.events D.reports (gạch chân từ bỏ s)

Giúp mình với

*


Lớp 7 tiếng anh Unit 5: Work & play
4
0

II. Chọn câu trả lời đúng cho những câu sau 1. We go to school five days ...... A.a week b. In a week c. On a week d. At a week 2 we study about different countries in ____ class. A. History b.geography c. Math d. Literature 3. Phái nam learns to repair household appliances in the _____ class. A. Math b. Trang chủ economics c. Electronics d. Physics 4. In the ____ class, students syudy english. A. Physics b. History c. Language d. Biology 5. In science class, students ____ some experiments. A. Play b. Work c. Bởi vì d.make 6. In ____, they learn how things work. A. Chemistry b. Literature c. Electronics d. Physics 7. Sutdents are talking and playing noisily in the school yard during _____. A lunch b. Class c science d. History


Lớp 7 giờ anh Unit 5: Work & play
2
0

Kết hợp hễ từ ở cột A với các từ phù hợp ở cột B

A1.repair

2. Play

3. Join

4. Go

5. Do

6. Learn

7. Talk

8. Meet

9. Listen

10. Take

Ba.computer games

b. About the film last night

c. New friends

d. Part in different activities

e. In a match

f. To favorite music

g. About lots of different things

h. Khổng lồ school five days a week

j. Household appliances


Lớp 7 giờ anh Unit 5: Work and play
3
0

EX1: choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others by cireling the

1.A. Happy B. Táo apple C. Act D. Aunt

2.A. Mind B. Bike C. Fit D. Tidy

3.A. School B.chair C. Church D. Chat

4.A.health B. Team C.tea D.sea

5.A.sun B.fun C.son D. Put

6.A. Excited B.interested C. Worrited D. Painted

7.A. Use B. Computer C . Duty D. Shut

8.A. Chair B. Fair C.pair D. Are

9. A. How B. Know C.town D.brown

10.A.season B. Break C. Great D. Steak

 


Lớp 7 giờ anh Unit 5: Work & play
2
0

Unit 5 : VIETNAMESE FOOD & DRINK

I. Choose the word having the underlined part pronounced differently in each line.

1 . A . Fall B. Water C. Want D. already

2. A. Shop B. Hot C. Coffee D. Bone

3. A. Taught B. Cause C. Laugh D. audience

4. A. World B. Morning C. Short D. Fork

5. A. Bargain B. Warm C. Farm D. Carp


Lớp 7 tiếng anh Unit 5: Work and play
3
0

1. We write essays và learn about books in ___ a. Literature b. Math c. Science d. History. 2 what subject vày you lượt thích ___? a. Best b. Most c. Many d. A va b . 3 there are eating and drinking_____ chatting. 1 a. As well b. As well as c. Such as d. Such 4.after the break,everyone goes____ & classes start again. A. Indoor b. Indoors c. Outdoor d.outdoors


Lớp 7 giờ anh Unit 5: Work & play
2
0

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)