Tờ Trình Xin Hỗ Trợ Kinh Phí Công Đoàn

Giới thiệu Danh bạ tổ chức Tin hoạt động Chuim đề Tư vấn lao lý Vnạp năng lượng bản VB chỉ huy điều hành quản lý
*

*
Chuim đề Chính sách - Pháp cơ chế


CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN…………………..

Bạn đang xem: Tờ trình xin hỗ trợ kinh phí công đoàn

Số: ……./TTr-CĐ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

……………, tháng ngày năm 20

TỜ TRÌNH

Đề nghị cung ứng ………………………………………………………….

Kính gửi:

- Thường trực Công đoàn giáo dục và đào tạo Việt Nam;

- Ban cai quản “Quỹ làng hội công đoàn Giáo dục đào tạo Việt Nam”.

Căn cứ biên bạn dạng họp xét …………………… ngày / /đôi mươi , Ban Thường vụ Công đoàn……………………………………..ý kiến đề xuất Thường trực Công đoàn Giáo dục đào tạo Việt Nam, Ban làm chủ “Quỹ thôn hội công đoàn giáo dục và đào tạo Việt Nam” hỗ trợ………………………(bao gồm danh sách kèm theo). Tổng số tiền đề nghị ……………… và gửi về tài khoản (thương hiệu, số tài khoản, Ngân hàng…)

Ban Thường vụ Công đoàn……………… ý kiến đề nghị Thường trực Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Ban làm chủ “Quỹ xã hội công đoàn Giáo dục đào tạo Việt Nam” đưa ra quyết định.

Nơi nhận:

-Nhỏng trên;

-Lưu: VPCĐN

.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

(Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch

Ký với đóng góp dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc

*

TRÍCH BIÊN BẢN

Họp xét..........................................................................

1. Thành phần, thời gian:

- Thành phần: Ban Thường vụ .................. bao gồm ........đồng minh.

- Có mặt ............ đ/c; Vắng mặt: ..............

- Chủ trì: Đ/c ........................., chức vụ

- Tlỗi ký: Đ/c .........................., chức vụ

- Thời gian: ........................................

Xem thêm: Cảm Biến Tốc Độ Xe Ô Tô - Sự Thật Cần Biết Về Cảm Biến Tốc Độ Bánh Xe

- Địa điểm: Phòng họp ...................

2. Nội dung:

Họp xét .................................................................................................................

Sau khi xem xét ý kiến đề nghị ..............., cuộc họp nhất trí kiến nghị Thường trực Công đoàn Giáo dục đào tạo đất nước hình chữ S, Ban cai quản “Quỹ làng mạc hội Công đoàn Giáo dục đào tạo Việt Nam” .......................................................................hỗ trợ .......................................................

Cuộc họp kết thúc vào hồi giờ phút ít, ngày tháng năm trăng tròn ./.

THƯ KÝ

..............................

CHỦ TRÌ BUỔI HỌP

CHỦ TỊCH

.....................................

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN………………………….

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự bởi - Hạnh phuc

*

DANH SÁCH ……………………. ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

TỪ QUỸ XÃ HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

(Kèm theo Tờ trình số……/……….ngày / /20 của CĐ ……………..)

TT

Họ tên

Đơn vị

công tác

Lý vày ý kiến đề nghị

Mức đề nghị hỗ trợ

Cộng

Người lập biểu …………., ngày tháng năm 20

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Lưu ý:

- Các ngôi trường phù hợp cung ứng gia đình nhà giáo, fan lao động bị tử vong gồm bạn dạng phođánh hội chứng tử của địa phương thơm.

- Hỗ trợ trang đồ vật rất cần thiết đến CBNGNLĐ trong nhà công vụ giáo viên nhân thời cơ khánh thành gồm 3 báo giá của 03 địa điểm bán hàng; giấy xác thực của đơn vị chức năng được cung ứng những trang vật dụng thiết yếu lúc trao tặng

CÔNG ĐOÀN ………………………..

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự vì - Hạnh phuc

*

DANH SÁCH ……………….NHẬN TIỀN HỖ TRỢ

TỪ QUỸ XÃ HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

(Kèm theo QĐ số……/……….ngày / /20 của CĐGD Việt Nam)

TT

Họ tên

Đơn vị

công tác làm việc

Số chi phí được cung cấp

Ký nhận

(ghi rõ bọn họ, tên)

Cộng

Người lập biểu …………., tháng ngày năm 20

TM. BAN THƯỜNG VỤ