Xem Phim Long Hổ Phá Thiên Môn

*
Số tập: 40 Kênh phạt sóng: CTS Năm phạt sóng: 2002 Diễn Viên: Lâm Chí Dĩnh vai Giang Tiểu Ngư Tae vai Vô Kỵ Lý Tiểu Lộ vai Tử Yên Ngô Khải Hoa vai Thường Xuân Thiên Tâm vai Xương Xương Vu Lợi vai Minh Nguyệt cung chủ

Tập 1-1Tập 1-2Tập 1-3

Tập 2-1Tập 2-2Tập 2-3 Tập 3-1Tập 3-2 Tập 4-1Tập 4-2Tập 4-3 Tập 5-1Tập 5-2 Tập 6-1Tập 6-2Tập 6-3 Tập 7-1Tập 7-2
Tập 8-1Tập 8-2Tập 8-3 Tập 9-1Tập 9-2 Tập 10-1Tập 10-2Tập 10-3 Tập 11-1Tập 11-2 Tập 12-1Tập 12-2Tập 12-3 Tập 13-1Tập 13-2 Tập 14-1Tập 14-2Tập 14-3
Tập 15-1Tập 15-2 Tập 16-1Tập 16-2Tập 16-3 Tập 17-1Tập 17-2 Tập 18-1Tập 18-2Tập 18-3 Tập 19-1Tập 19-2 Tập 20-1Tập 20-2Tập 20-3 Tập 21-1Tập 21-2
Tập 22-1Tập 22-2Tập 22-3 Tập 23-1Tập 23-2 Tập 24-1Tập 24-2Tập 24-3 Tập 25-1Tập 25-2 Tập 26-1Tập 26-2Tập 26-3 Tập 27-1Tập 27-2 Tập 28-1Tập 28-2Tập 28-3
Tập 29-1Tập 29-2 Tập 30-1Tập 30-2Tập 30-3 Tập 31-1Tập 31-2Tập 31-3 Tập 33-1Tập 33-2 Tập 34-1Tập 34-2Tập 34-3 Tập 35-1Tập 35-2 Tập 36-1Tập 36-2Tập 36-3
Tập 37-1Tập 37-2 Tập 38-1Tập 38-2Tập 38-3 Tập 38-1Tập 38-2Tập 38-3 Tập 39-1Tập 39-2 Tập 40-1Tập 40-2Tập 40-3-HẾT